EST | ENG | RUS

Teade Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimustega paralleelselt läbi viidava keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest

Paldiski Linnavalitsus teatab, et on algatanud 24.01.2017 korraldusega nr 28 linnas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimustega paralleelselt keskkonnamõju hindamise (KMH).

Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse ning avalduse KMH algatamiseks Paldiski Linnavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski, paldiski@paldiski.ee, 6790 600) diiselkütuse mahutipargi (220317107) laiendamiseks kinnistul aadressiga Rae põik 9, Paldiski (katastritunnus 58001:001:0170).

Baltic Oil Service OÜ terminal (edaspidi ka Terminal) on Paldiski Lõunasadamas Rae põik 9 kinnistul (katastritunnis 58001:001:0170) toimiv ettevõte, mis on omandanud pankrotistunud endise AS Biodiesel Paldiski hooned ja rajatised, et korraldada seal naftasaaduste käitlemist. Terminali aastane summaarne naftasaaduste käive on kuni 100 000 tonni. Ettevõte esitas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste taotluse Paldiski Linnavalitsusele. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1 järgi hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 7 punkti 4 kohaselt on tegevusloaks lisaks sama paragrahvi punktides 1-3 nimetatud lubadele ka eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav muu dokument. KeHJS § 9 järgi on KMH algatamise või algatamata jätmiseotsustajaks tegevusloa andja. EhS § 28 kohaselt annab projekteerimistingimused välja kohaliku omavalitsuse üksus.

KeHJS § 6 lõike 1 punkti 35 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevuseks sama lõike punktides 1–341 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele. „Kemikaaliseaduse“ § 22 lõike 7 alusel on Majandus- ja taristuminister 2 veebruaril 2016.a andnud määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“, mille § 3 lõike 1 järgi on Baltic Oil Service OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga käitis. KeHJS § 11 lõike 3 järgi algatatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.

Keskkonnamõju KeHJS tähenduses on kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale. (KeHJS § 21). Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. (KeHJS § 22). KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. (KeHJS § 31).

 

Arendaja on Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324), kontaktandmed: Rae põik 9, Paldiski, tel: 506 2538, e-post: mihkel@bos.com.ee

Otsustaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, Paldiski, e-post paldiski@paldiski.ee, telefon 6790600).

Avalikustatud KMH programmiga on võimalik tutvuda paberkandjal Paldiski Linnavalitsuses tööajal ning elektroonilisel kujul käesoleva teate all. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada KMH programmi kohta selle avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 18.08 - 01.09.2017 e-posti aadressil paldiski@paldiski.ee või tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski.

Avaliku väljapaneku järgselt toimub avalik arutelu 04.09.2017 algusega kell 16:00 Paldiskis Rae tn 38 II korrusel volikogu saalis.

KMH programm

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...