EST | ENG | RUS

Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering

Planeeringuala hõlmab Kraavi (katastritunnus 58001:001:0133) ja Keskküla (katastritunnus 58001:001:0127) kinnistuid. Planeeringuala asub Pakri poolsaare lääneosas 11174 Paldiski-Padise maantee ääres. See piirneb läänest ja lõunast riigimaantee 11174 Paldiski-Padise maanteega, idast vahetult reformimata riigimaaga, naabrusesse jääb kompaktne suvilapiirkond, põhjast Soomepoiste tee 11 kinnistuga ning lähedal asuva Tallinn-Paldiski raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 12,5ha.
Planeeringuga kavandatakse kahe kinnistu baasil 4 äri- ja tootmismaa krunti suurustega 2,8 – 3,5ha ning täisehitusprotsendiga 40-50%. Maksimaalsed hoonete kõrgused 28m ja hooneid kuni 5 ühel krundil. Hoonestusalad ulatuvad osaliselt krundi piirini, et krunte oleks vajadusel võimalik liita ja liitmise järgselt teostada piiriülest ehitust.
Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni. Samuti on lähtutud üldplaneeringus kavandatud ettevõtluse reservmaa ja selle naabruses asuva suvilaühistu vahele moodustatud kõrghaljastusega puhvertsooni nõudest, mis kitsaimast kohast ulatub 53,8m laiuseni. Arvestatud on üldplaneeringus toodud maantee kaitsevööndiga.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Keskkonnaameti arvamus KSH algatamise vajaduse kohta

Detaliplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu materjalid

 

 

Kadakamarja tn 1 ja Kadakmarja tn 3 kinnistute deailplaneering

Seletuskiri

Kadakamarja tn 1 ja Kadakamarja tn 3 DP põhijoonis

 

Pallase 15a kinnistu detailplaneering (AÜ Lilleaed)

Seletuskiri

Põhijoonis

Kehtestamine

 

AÜ Karikakar detailplaneering

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Paldiski LNG terminali kai detailplaneering

Planeeringuala paikneb Harjumaal Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe veealal, piirnedes Pakrineeme (58001:003:0271) maismaa kinnistuga. Kavandatava ala suurus on ca 5ha ning planeeringuala suurus ca 86 ha.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on võimaldada merre LNG terminali kai rajamist. LNG terminali kai eesmärgiks on LNG tankerite vastuvõtmine veeldatud maagaasi vastuvõtmiseks ja vajadusel ka tankerisse tagasilaadimiseks, mis koos maapealse taristuga moodustab komplekse LNG terminali.

Detailplaneeringuga nähakse ette võimalus moodustada üks uus krunt, pos 1, millel paikneb planeeritava LNG kai (koos ühendussillaga). Kaini viiva ühendussilla pikkus meres on ca 690 meetrit (+ ca 50 meetrit maismaal). Lubatud on ehitada üks valvehoone ehitusaluse pinnaga kuni 20m2 vahetult ühendussilla maismaa poolse otsa juurde. 

Algatamine

Vastuvõtmine

Kehtestamine 

 

LNG terminali Detailplaneering

Kooskõlastused:

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kooskõlastus

Keskkonnaministeeriumi kooskõlastus

Veeteede Ameti kooskõlastus

Lennuameti kooskõlastus

Muinsuskaitseameti kooskõlastus

Põhja Päästekeskuse kooskõlastus

Keskkonnaameti tingimuslik kooskõlastus

 

Maa-amet - ei vastanud

Riigimetsa majandamise keskus - ei vastanud

 

Vee erikasutusloa menetlus:

KMH aruanne ja lisad

KMH heakskiitmine

Vee erikasutusluba

Pojengi kinnistu detailplaneering (AÜ Pioon)

Seletuskiri

Põhijoonis

AÜ Värvuke detailplaneering

Seletuskiri

Põhijoonis

Ehitusõiguse tabel

Suvilaühistu Mereäär detailplaneering

Seletuskiri

Joonised

Kehtestamise otsus

 

Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare lääneosas, linna keskusest loodes ja läänes Paldiski lahe kaldal ja hõlmab Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2 (katastritunnus 58001:002:0108), Ranna 1 (katastritunnus 58001:002:0089), Ranna 2 (katastritunnus 58001:002:0091), Ranna 3 (katastritunnus 58001:002:0092) kinnistuid ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus on ca 25ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks on, planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse peamiselt Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid; Paldiski lahe ja nimetatud äri- tootmismaa kruntide vahele üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine; Ehitusõiguse määramine; Kujade, servituutide ja piirangute määramine; Liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude koridoride asukohtade määramine; Keskkonnatingimuste ja vajadusel leevendavate ning seiremeetmete seadmine ja muude vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringuga jaotatakse Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna tee 1-3 maaüksus 13-ks krundiks. Pos 1, 1a, 2, 5, 6 kavandatakse arendada tootmistegevust ja nähakse ette võimalus sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Kruntide lubatud täieshitusprotsent jääb 10 ja 50% vahemikku. Hoonete suurimad lubatud kõrgused vastavalt kruntidele 10-28m vahemikku. Pos 3 on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.
Pos 4 on reserveeritud alajaamale. Seoses suuregabariidiliste (laeva- ja sadamakraanade) monteerimiseks kavandatavate hoonetega on krundile pos 5 ette nähtud võimalus rajada maksimaalselt kuni 28 meetri kõrgused tootmishooned.
Krunt pos 6 on mõeldud sadamast saabuva kauba ladustamiseks ja sinna hoonete püstitamiseks ehitusõigust ette ei nähta.
Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid. Ohtlike ainete eraldumise riskiga kaupade ladustamisel tuleb projekteerida vastavad meetmed ja koostada sellise tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamine.
Pos L1 kuni pos L6 on planeeritud teemaakoridorid, kuhu lisaks pos L2 nähakse ette maa-ala raudtee haruteele tootmiskompleksi teenindamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni.
 

24.01.2013 Algatamine

14.04.2016 KSH menetluse lõpetamine 

08.09.2016 Detailplaneeringu vastuvõtmine 

13.06.2017 Detailplaneeringu kehtestamine

Lähteülesande kinnitamine

Paldiski linnas asuvate Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna 1-3 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 

Seletuskiri

Joonised 

 

Leetse tee 20F kinnistu detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare põhjaosas Leetse mõisa naabruses hõlmates Paldiski linnas Leetse tee 20F (katastritunnus 58001:006:0038) kinnistut, suurusega 4024m2 ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suuruseks on ca 2,0ha.

Planeeringu koostamise käigus Maa-ametiga tehtud koostöö tulemusena on planeeringu eesmärk mõnevõrra muutunud. Nimelt seoses planeeritavale Leetse tee 20F krundile avalikult teelt juurdepääsu tagava tee planeerimisega riigiomandis olevale maale osutus mõistlikuks ja vajalikuks käesoleva planeeringu raames lahti kruntida ka nimetatud teemaa ning teiste olemasolevate kinnistute vahele jääv kooksõlastamise hetkel veel reformimata riigimaa ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse andmine. Planeeringu eesmärgiks kujunes olemasoleva Leetse tee 20F ning selle lähialas oleva reformimata riigimaa jagamine kruntideks, kruntide ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Muutunud on ka planeeringuala suurus ulatudes esialgse 1,7ha asemel ca 2,0ha. Seoses sellega on lisandunud ka rida uusi puudutatud isikuid, kelle kaasamine toimub avalikustamisel.

Planeeringuga on  kavandatud Leetse tee 20F kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, mõlemad suurustega 2014m2 ning neile vajalik juurdepääs koos seda teenindava teemaa maaüksusega suurusega 5970m2. Juurdepääsuga külgnevalt moodustatakse veel kaks riigiomandisse jäävat elamumaa krunti suurustega 2445 ja 3278m2. Samuti teemaa krunt naaberkruntidele juurdepääsuks suurusega 3640m2.

Kruntide lubatud täisehitusprotsent jääb 12 ja 20% vahemikku olles igal krundil stabiilselt 400m2. Selliselt on tagatud piirkonnas sarnased ehitusmahud ning ühtlane üldilme. Hoonete vahelised kujad vastavad tuleohutusnõuetele. Hoonete suurimad lubatud kõrgused on tavapärased 9m maapinnast.

Nii algatamisel kui koostamise käigus muutunud Detailplaneeringu eesmärk ja planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näebki antud alal ette pereelamute arendamist.
 

Algatamine
Vastuvõtmine
Kehtestamine

Kehtestatud Detailplaneering

Peetri tn 5a, 7, 7b ja 9 kinnistute detailplaneering

Planeeritav ala hõlmab Paldiski linnas Peetri tn 5a (katastritunnus 58001:002:0136), 7 (katastritunnus 58001:002:0040), 7b (katastritunnus 58001:002:0090), 9 (katastritunnus 58001:002:0100) kinnistuid. Planeeringuala suurus on ca 1,8ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on  Peetri tn 7, 7b ja 9 kinnistute maksimaalse hoonestuskõrguse suurendamine 28 meetrini ning Peetri tn 5a kinnistule parkimisala ja Peetri tn 7 kinnistu tarbeks juurdepääsu rajamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Algatatav detailplaneering ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb planeeringuala ulatuses ette sadamamaa ja raudteeliikluse reservmaa juhtfunktsiooni.

03.04.2014Algatamine
06.01.2015 Vastuvõtmine 
26.02.2015 Kehtestamine 

Lähteülesande kinnitamine

Seletuskiri

Kooskõlastused

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Asendiskeem

 

Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärses aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 1452m2 suurust Kummeli tn 4 kinnistut ja lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatud vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe. Planeeritavat ala ümbritsevad sarnased elamumaa sihtotstarbega aiandusühistu krundid.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 4 kinnistust 226m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 1226m2 suurusega Kummeli tn 4 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 200m2.

KSH koostamist ei algatatud

19.10.2012Algatamine
07.01.2014 Vastuvõtmine 
20.10.2014 Kehtestamine 
Seletuskiri
Pohijoonis

Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärse aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 760m2 suurust Kummeli tn 6 kinnistut ja lähiala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Detailplaneeringuga kavandatud vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe. Planeeritavat ala ümbritsevad sarnased elamumaa sihtotstarbega aiandusühistu krundid.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 6 kinnistust 160m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 600m2 Kummeli tn 6 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 180m2.

KSH koostamist ei algatatud

19.10.2012Algatamine
07.01.2014 Vastuvõtmine 
20.10.2014 Kehtestamine 

Seletuskiri
Pohijoonis

Paldiski linnas Maagaasi d-kategooria kompressorjaama detailplaneering

Planeeringuala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaa. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 3,5 ha.

Detailplaneeringu ala ja eesmärk vastab Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut täpsustava „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale ning kavandatud tegevusele. Eeltoodust lähtuvalt ei ole detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.

Planeeringuga on kavandatud moodustada 2 krunti – 1 tootmismaa krunt, millele on määratud ehitusõigus kompressorjaama ja seda teenindavate hoonete ning rajatiste rajamiseks ning 1 transpordimaa krunt juurdepääsuks tootmismaa krundile.

KSH koostamist ei algatatud

23.05.2012Algatamine
03.12.2013 Vastuvõtmine 
20.10.2014 Kehtestamine 

Seletuskiri
Põhijoonis

Lõuna tn 6b detailplaneering

Planeeringuga on kavandatud olemasoleva maaüksuse baasil luua 8 tootmismaa krunti tööstuspargi moodustamise eesmärgil. Lisaks 2 tootmismaa krunti kahe alajaama teenindamiseks ning 2 liiklusmaa krunti tootmiskruntide teenindamiseks ette nähtud perspektiivse raudteeharu paigutamiseks. Lahendatud on tehniliste kommunikatsioonidega varustatus, liiklus- ja parkimiskorraldus, määratud on haljastuse ja heakorra põhimõtted

KSH koostamist ei algatatud
21.11.2006Algatamine
14.11.2013 Vastuvõtmine 
02.10.2014 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri
 

Võrgu 1 (Kadaka tee 51) detailplaneering

Paldiski Linnavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 41 on kehtestatud Paldiski linnas MÜ Võrgu 1 detailplaneering (OÜ AA Arhitektid töö nr 03-09DP). Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 51 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0035) ning selle suuruseks on kokku 2,8ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. 

KSH koostamist ei algatatud

24.04.2007Algatamine
06.09.2012Vastuvõtmine 
28.08.2014 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri
 

Sarapuu 2 (Kadaka tee 31) detailplaneering

Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 32 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0023) ning selle suuruseks on kokku 2,9ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest ning üheks liiklusmaa krundiks. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. 

KSH koostamist ei algatatud

24.04.2007Algatamine
06.09.2012 Vastuvõtmine 
28.08.2014 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri

 

Vanaaseme kinnistu detailplaneering

Planeeringuala paikneb Paldiski linna idapiiri lähedal Tallinn-Paldiski maantee ja Vana-Tallinna maantee ning Vana-Tallinna maantee ja Lahepere lahe vahelisel alal. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 17 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Vanaaseme kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringu sisuline eesmärk on planeeritava kinnistu ulatuses elamupiirkonna arendamine. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva linna üldplaneeringu põhilahendusega, millega on planeeritaval alal „Kersalu“ elamupiirkonna jaoks määratud elamu reservmaa juhtfunktsiooniga ala.
 
Planeeringuga jaotatakse maa-ala 15-ks uueks elamumaa krundiks suurustega vahemikus ca 5000 – 9800m2 üksikelamu ja abihoonete püstitamise ehitusõigusega
14.09.2006Algatamine
05.02.2014 Vastuvõtmine 
26.06.2014 Kehtestamine 

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

 

Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering

Paldiski Linnavalitsuse 01.oktoobri 2012 korraldusega nr 297 algatati „Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering”.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistupiiride muutmine, ehitusõiguse täpsem määramine LNG terminali ja seda teenindavate ehitiste püstitamiseks, tehniliste kommunikatsioonide ja liikluskorralduse lahendamine, keskkonnatingimuste ja kujade määramine Paldiski linna mandriosas. Planeeritav ala paikneb Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe kaldal, mere ja Kadaka tee vahelisel alal. LNG terminali rajamine on kavandatud ning selle asukoht määratud Paldiski Linnavolikogu  27.septembri 2012 a. otsusega nr 5 kehtestatud „Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga“. Detailplaneering põhineb nimetatud teemaplaneeringul ning detailplaneeringuga ei kavandata teemaplaneeringu (üldplaneeringu) põhilahenduse muutmist.
 

KSH koostamist ei algatatud

01.10.2012Algatamine
07.10.2013 Vastuvõtmine 
22.05.2014 Kehtestamine 

Põhijoonis

Seletuskiri
Kooskõlastused
Lisad
Maavanema heakskiit

AÜ Vikerlane

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Majaka tee 23 (endine Põlde 2 maaüksus) detailplaneering

Kehtestatud Paldiski Linnavolikogu 28.03.2008 otsusega nr 42

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu jagamise detailplaneering

Paldiski Linnavalitsuse 24. oktoobri 201 a korraldusega nr 356 algatati „Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu detailplaneering” (Töö nr 01-140124). Planeeritav ala hõlmab Tuulepargi kinnistut (katastritunnus 58001:003:0048) ning selle suuruseks on kokku ca 252ha.

Planeeritav ala asub Pakri poolsaare keskosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava kinnistu jagamine kaheks ning moodustavatele kruntidele juurdepääsude lahendamine olemasolevate teede baasil. Sama ala kohta on varem koostatud ja Paldiski Linnavalitsuse 12. august 2009 korraldusega nr 257 kehtestatud „Paldiski linnas maaüksuste katastritunnustega 58001:003:0048 ja 58001:003:0029 detailplaneering“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 631(963). Kogu viimati nimetatud planeeringuga määratud ehitusõigus jääb kehtima, täiendavat ehitusõigust ei määrata.
 

KSH koostamist ei algatatud

24.11.2012Algatamine
20.03.2014 Vastuvõtmine 
16.05.2014Kehtestamine 

Põhijoonis

Seletuskiri
 

Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine 4 kinnistuks, sh 3 ehitusõigusega kinnistuks üksikelamu püstitamise eesmärgil ja 1 maatulundusmaa kinnistuks, kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ning parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsionide lahendamine.

Osaliselt kehtestatud Planeerimislahendus näeb ette olemasolevast 42668m2 suurusest 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Tallinna mnt 22 katastriüksusest (58001:006:0025) ühe 7670m2 suuruse elamumaa krundi eraldamise. Ülejäänud osa olemasolevast katastriüksusest jääb endisesse seisu. Elamumaa krundile on määratud ehitusõigus lisaks olemasolevale hoonestusele uue elamu ja garaaži püstitamiseks. 

 19.10.2012Algatamine
 10.10.2013Vastuvõtmine 
 27.02.2014Osaline kehtestamine 

Põhijoonis (osalisel kehtestatud planeeringuala osa piiriga)
Seletuskiri

AÜ Tikker detailplaneering

Põhijoonis

Seletuskiri

 

Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneering

Planeeringuga jaotatakse maaüksused 18-ks krundiks. Pos 1-18 kavandatakse arendada tootmistegevust. Juurdepääsu tagamiseks on planeeritud L1 - L3 teemakoridorid (laiusega 18 - 20,5 meetrit).

Pos. 1 on ette nähtud universaalmahutid nii tumedate kui heledate naftaproduktide käitlemiseks mahtuvusega 2 x 30 000 m3; 4 x 12 500 m3 ning mahutipargiga seotud tehnoloogilised rajatised ja hooned. Hoonete ja rajatiste maksimaalne lubatud kõrgus on 37 m;

Pos. 3 on planeeritud krüogeenmahutid koos tehnoloogiliste ehitistega – neli LPG gaasimahutit (jahutatavad) mahtuvusega 4*25 000m3 ja neli LPG sfäärilist gaasimahutit (surve all) mahtuvusega 4*3 000 m3. Täpsem hoonete, rajatiste kirjeldus on välja toodud põhijoonisel. Lisaks väiksemate silindriste survemahutite rühmad kogumahutavusega 8 000 m3 (joonis nr 2). Hoonete ja rajatiste maksimaalne lubatud kõrgus on samuti 37 m;
Mahutipargi välja arendamine on ette nähtud kahes etapis:
- I etapis LPG mahutipargi laiendamine (eeldatav ehituse alustamise aeg 2014. aastal).
- II etapis naftasaaduste mahutipargi laiendamine (ehituse alustamise aeg teadmata).
Samuti ei ole teada täpset pos 5-15 kavandatavate tootmismaade kasutuselevõtu aega. Säilitusmahutites võimalikes avariiolukordades tekkivate jääkgaaside käitlemiseks on ette nähtud eraldi maaüksusele pos 4 spetsiaalne jääkgaaside põletuse seade - tõrvik. Tõrviku tehnilised parameetrid on dimensioneeritud kõige suuremale võimalikule jääkgaaside kogusele, milline võib krüogeenmahutites ladustatava gaasi temperatuuri tõusmisel üheaegselt tekkida. Selle „põleti“ asub kuni 25 m kõrgusel maapinnast.
Pos. 5-7 oli algselt ette nähtud võimalik šlaki ladustamise ja ümbertöötlemise ala, kuid arvestades, et šlakitootmise kompleksi ette nähta, ei reserveerita detailplaneeringuga neid tootmismaa sihtotstarbega krunte konkreetse arendustegevuse jaoks. Vastavalt planeeringulahendusele on lubatud ehitada kuni 21 m kõrguseid hooneid.
Pos. 8-15 (Pallase piirkond 16) on ette nähtud tootmismaa sihtotstarbega krundid, kuhu võib samuti ehitada kuni 21 m kõrguseid hooneid.
 
Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneering (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 1573/11) on kehtestatud osaliselt, jättes kehtestamata Pallase piirkond 16 osas ja samuti detailplaneeringuga kavandatud krundtide 6 ja 7 osas. 
 

KSH on algatatud
KSH_programm
KSH Aruanne
 

18.08.2011Algatamine
18.08.2011Lähteülesanne
04.07.2013 Vastuvõtmine 
30.12.2013 Osaline kehtestamine 

Põhijoonis
Tehnovõrgud

Seletuskiri
Kooskõlastused
Lisad
Maavanema heakskiit

Sarve tee 2 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritavale kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks, juurdepääsu ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut, mis näeb antud alal ette elamu reservmaa juhtotstarbe. Planeeringuga on ette nähtud planeeritavale kinnistule ehitusõigus 1 pereelamu ning 1 abihoone püstitamiseks. Parkimine on ette nähtud krundisiseselt. Krundi veevarustus on ette nähtud liitumisena Paldiski linna ühisveevärki. Olmekanalisatsioon on lahendatud kogumismahuti baasil. Elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimustele.

KSH koostamist ei algatatud

07. oktoober 2010  Detailplaneeringu algatamine 
07. oktoober 2010Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine
11. juuli 2013 Vastuvõtmine 
11. juuli 2012 Kehtestamine 
Sarve tee 2 Põhijoonis
Sarve tee 2 seletuskiri
Kooskõlastuste kooondtabel

 

Pallase piirkond 12 kinnistu detailplaneering (AÜ Võilill - Heina tn 1, 2, 3, 4, 6)

Planeeritav ala hõlmab kinnistut aadressiga Pallase piirkond 12 (katastritunnus 58001:005:0018) pindalaga 17415m2. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskusest idas aiandusühistute piirkonnas. Detailplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistu Võilill omandis oleva maaüksuse osaline jagamine elamumaa kruntideks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.  Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
 

Põhijoonis
Seletuskiri
Kooskõlastused

Kehtestamise korraldus

 

Pallase piirkond 10 ja Pallase piirkond 12a kinnistute detailplaneering

Planeeritav ala hõlmab kinnistut aadressiga Pallase piirkond 10 (katastritunnus 58001:005:0017), pindala 8926m2 ja kinnistut aadressiga Pallase piirkond 12a (katastritunnus 58001:005:0019), pindala 22217m2. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskusest idas aiandusühistute piirkonnas. Detailplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistu Võilill omandis oleva maaüksuse osaline jagamine elamumaa kruntideks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Põhijoonis
Seletuskiri
 

Jaama tn 6 kinnistu detailplaneering

Planeeritav ala hõlmab Jaama tn 6 kinnistut (katastritunnus 58001:001:0209) ning selle suuruseks on kokku ca 4ha. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskosas Paldiski lahe kaldal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kolmeks jäätmehoidlamaa kinnistuks. Detaiplaneering ei ole Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

KSHd ei algatatud

23.05.2011

Algatamine
29.11.2012Vastuvõtmine
14.01.2013Kehtestamine
Seletuskiri
Põhijoonis

Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, Peetri 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17F, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksustel ning Põhja-Sadam

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Paldiski Põhjasadama alale uue kai ja kaubaterminali laiendamise kavandamine s.h. planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, samuti juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, keskkonnatingimuste seadmine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeriguala asub Paldiski linnas, Põhjasadama olemasolevast sadama-alast kagus, piirneb kirdest Peetri tänavaga, kagust Paldiski raudteejaamaga ja edelast merega. Ala suuruseks on kokku ca 17,3ha (maismaaosa ca 12ha). Detailplaneering täpsustab osaliselt kehtivat üldplaneeringut. Koos detailplaneeringu algatamisega on algatatud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 KSH on algatatud

08. veebruar 2007  Detailplaneeringu algatamine
25. oktoober 2007Detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine
05. aprill 2012 Vastuvõtmine Peetri 
22. november 2012 Kehtestamine 
 

Jaama tn 6c kalasadama detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine kuni 1350 tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid aluseid teenindava väikesadama väljaehituseks. Väikesadam on mõeldud eelkõige samale kinnistule rajatava kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga määratakse kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus, maa-ala heakorrastus, lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud, parkimine jne), tehnovõrkudega ja varustusega seotud lahendused. Detailplaneering käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi.

KSH aruanne
Põhijoonis
Seletuskiri

Naadi maaüksuse detailplaneering

Planeeritav ala hõlmab Naadi (katastritunnus 58001:005:0016) maaüksust, mis asub Paldiski linna keskusest idas Pallase elamupiirkonnas Saialille tänava ääres. Planeeringuala suuruseks on kokku  9057m2.

Detailplaneeringuga on ette nähtud 13 elamuma ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Viiel elamumaa krundil on ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks, ülejäänud kaheksa on kasutatavad aiamaana. Kruntidele pääs on tagatud MTÜ-le Naat kuuluvalt erateelt, millele omakorda on juurdepääs avalikult teelt(Saialille tänav). Muuhulgas on planeeringuga lahendatud haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, määratletud servituutide vajadus ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette pereelamumaa.

KSH ei algatud

31. jaanuar 2008Detailplaneeringu algatamine
07. veebruar 2008Lähteülesande kinnitamine
06. oktoober 2011 Vastuvõtmine 
09. veebruar  2012 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri

Peetri tn 10 detailplaneering

Seletuskiri
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis

PAKRI TN5,PAKRI TN 5A, PAKRI TN 7,RAE TN 36A JA LINNAPARGI ALADE DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on eelnimetatud maaüksuste ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, liikluskorralduse, juurdepääsude, tehnovõrkuda ja -rajatiste lahendamine ning puhke- ja spordirajatiste rajamine. Planeeringuala asub Paldiski linna keskuses ja selle suuruseks on kokku ca 6,4 ha. Detailplaneering on koostatud kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

KSH ei algatud.

22. mai 2008                    Detailplaneeringu algatamine

17.september 2009        Detailplaneeringu vastuvõtmine

15. märts 2010                Detailplaneeringu avalik väljapanek

08. aprill 2010                 Detailplaneeringu kehtestamine

Kaart 

illustratsioon 1 ,   iIlustratioon 2 ,   illustratsioon 3

Pallase 8 kinnistu detailplaneering (AÜ Dooru)

Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva Pallase 8 kinnistu kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääseude ja planeeringuala liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneeringuga on ette nähtud 17 üksikelamukrundi moodustamine suurim täisehitusprotsent – 15%. Kuni 1000m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja 1 abihoone, 1000m2 kuni 1500m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja kuni 2 abihoonet ning üle 1500m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja kuni 3 abihoonet. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud juurdepääsud avalikult teelt ja parkimine kruntide siseselt, tehnovarustus, tule-, keskkonna- ja terviseohutus, esitatud olulisemad arhitektuurinõuded nin haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette pereelamu maa ja elamu reservmaa juhtotstarbega alad.

KSH ei algatud

19. juuni 2007Detailplaneeringu algatamine
08. oktoober 2008Lähteülesande kinnitamine
11. august 2011 Vastuvõtmine 
27. oktoober 2011 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri

Tallinna mnt 40 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva Tallinna mnt 40 tootmismaa kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine, planeeringuala liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. 

Detailplaneeringuga on ette nähtud Tallinna mnt 40 kinnistu jagada kaheks ärimaa-tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning üheks tootmismaa krundiks puurkaevu jaoks. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa sihtotstarbe muutmist ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbeks. Kruntidele on planeeritud parklad sõiduautode vaheladustamise/parkimise eesmärgil ning laohooned parklate teenindamiseks. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud autotranspordi juurdepääsud Paldiski-Tallinna maanteelt ja kruntide sisene liikluskorraldus, raudteetranspordi juurdepääs Paldiski Tallinna raudteelt, haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette ettevõtluse reservmaa ning tootmismaa juhtotstarbelise tegevuse.

KSH ei algatud

09. veebruar 2010Detailplaneeringu algatamine Tallinna mnt 40
08. aprill 2010Lähteülesande kinnitamine
11. august 2011 Vastuvõtmine 
27. oktoober 2011 Kehtestamine 

Põhijoonis
Seletuskiri

Majaka tee 2, Majaka tee 2b ning Salavat Julajevi tee detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa sihtotstarbe muutmine, reformimata riigimaale krundipiiri määramine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsu ja liiklusskeemi lahendamine, tehniliste kommunikatsioonide lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine.  

Detailplaneeringuga on ette nähtud Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutele kaupade logistiline laoplats (konteiner, pakitud kaup), kus kavandatakse autode vaheladustamist. Mõlemast kinnistust on planeeritud eraldada Paldiski Majaka tee 11183 poolsest küljest maaüksused kergliiklustee rajamiseks. Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutele ehitusõigust hoonete püstitamiseks ei planeerita, küll aga võib püstitada kinnistu teenindamiseks vajalikke väikeehitisi kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga. Salavat Julajevi tee 4 katastriüksuse sihtotstarve on planeeringu lahenduse järgi kavandatud muuta hetkel kehtivast 100% sihtotstarbeta maast 100% transpordimaaks. Riigi reservmaa piiriettepanek AT040507032 hõlmatud maa-alast suurusega 3 984 m2 on samuti planeeritud moodustada transpordimaa sihtotstarbega maaüksus. Nimetatud kahel maaüksusel paikneb avalikuks kasutuseks ette nähtud Salavat Julajevi tee, mille äärde on planeeringuga kavandatud kõnnitee. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud juurdepääsud ja liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, määratletud servituutide vajadus ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette ettevõtluse reservmaa.

19. juuni 2007Algatamine
25. oktoober 2007Lähteülesanne
25. august 2011 Vastuvõtmine 
13. oktoober 2011 Kehtestamine 

Põhijoonis

Sadama 39a, 39b kinnistute detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Planeeritav ala paiknes Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava ääres aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab Paldiski linnas Sadama tn 39a (58001:003:0052), Sadama tn 39b (58001:003:0272) maaüksusi ja nende lähiümbrust.kokku pindalaga 3 ha

Detailplaneeringuga on moodustatud 1 transpordimaa ning 8 elamumaa sihtotstarbega maaüksust. Kaheksa moodustatud elamumaa sihtotstarbega maaüksuse hulgas on kuus üle 600m2 suurusega krunti ning kaks alla 600m2 suurusega krunti. Alla 600m2 suurustele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ei ole määratud ehitusõigust ning on ette nähtud kasutamiseks aiamaadena. Üle 600m2 suurustele elamumaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõigus: suurim ehitusalune pind 10-15%, hoonete arv – 1 elamu ja vähemalt 1 abihoone, suurim kõrgus – 9m, maksimaalne korruselisus – 2. Detailplaneeringuga on kavandatud uus juurdepääs planeerintud kruntidele läbi Paldiski linnale kuuluva Sadama tn 37a kinnistu. Uus tänav on planeeringuga ette nähtud avalikult kasutatav tee. Detailplaneeringuga olemasolevast Sadama tn 39b kinnistust ja osaliselt Sadama tn 39a kinnistust moodustatud krundile on ette nähtud juurdepääs läbi Paldiski linnale kuuluva Pallase piirkond 7 kinnistu. Selleks on Pallase piirkond 7 kinnistule kantud juurdepääsu servituut. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette elamu reservmaa.

 

07. oktoober 2010Detailplaneringu algatamine
07. oktoober 2010Lähteülesanne
27. juuni 2011 Vastuvõtmine 
11. august 2011 Kehtestamine 

Põhijoonis tehnovõrkudega
Seletuskiri

Majaka tee 9 ja 11 detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Majaka tee 9 ja Majaka tee 11 kinnistute liitmise teel uue krundi moodustamine, moodustatava krundi ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine, servituutide määramine ning kuritegevuse riske vähendavate meetmete seadmine.

Detailplaneering näeb ette ühe 154 599m2 äri- ja tootmismaa sihtotstarvetega krundi moodustamise 33% täisehitusega ning kaks tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamise alajaamade püstitamiseks suurustega 157 m2 ja 54 m2. Planeeritav ala haarab Majaka tee 9, Majaka tee 11 ja Majaka tee 9a kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 16 ha. Ala piirneb läänest Majaka teega, põhjast Majaka tee 15, Kadaka tee 1 kinnistutega ja reformimata riigimaaga, idast Majaka tee 11a kinnistuga ja Majaka harutee T7 maaüksusega, lõunast Majaka tee 7 maaüksusega. Detailplaneering on koostatud kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga.

TUULEPARGI DETAILPLANEERING

Detailplaneeringus käsitletav maa-ala (katastriüksused tunnustega 58001:003:0048, 58001:003:0029) pindalaga 313,5ha asub Pakri poolsaare keskosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ehitusõiguse määramine ja tehniliste kommunikatsioonide lahendamine tuulegeneraatorite rajamise eesmärgil
 
 

16. november 2004 Detailplaneeringu algatamine            
03. aprill 2008Detailplaneeirngu vastuvõtmine
19. aprill 2008Detailplaneeringu avalik väljapanek 
12. detsember 2009Detailplaneeringu kehtestamine 

Pohijoonis
Seletuskiri

Paldiski Peetri kindluse ja sellega piirnevate alade detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval maa-alal linna puhke- ja rekreatsiooniala väljaarendamine. Detailplaneeringuga jaotatakse ala kruntideks, määratakse kruntide ehitusõigused, lahendatakse planeeringuala liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Üheskoos ranna, kindluse bastionite ning vallikraavidega ja planeeritud tegevustega alal peaks planeeritavast alast kujunema Paldiski linna elanike jaoks peamine puhke- ja rekreatsiooniala.

Põhijoonis

Seletuskiri

AÜ Mooniõis detailplaneering

Planeeritava ala suurus on ca 1,6ha, mis hõlmas Pallase piirkond 15 kinnistut. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistu kruntideks jagamine ehitusõiguste määramine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneeringuga moodustati 15 elamukrunti ja 2 aiamaa krunti.    

14. veebruar 2006Detailplaneeringu algatamine
23. oktoober 2008Lähteülesande kinnitamine
30. detsember 2010Detailplaneeringu vastuvõtmine
17. jaanuar 2011Detailplaneeringu avalik väljapanek
24. märts 2011Detailplaneeringu kehtestamine

 
RUKKISAARE 3 DETAILPLANEERING
Planeeritav ala, Rukkisaare 3 maaüksus suurusega 49985 m2, asub Väike-Pakri saarel. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritava maa-ala krundipiiri määramine; ehitusõiguse, juurdepääsu, liiklusskeemi, parkimise määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning keskkonnatingimuste seadmine; kujade määramine; Pakri saarte arengukavas kirjeldatud eesmärkide elluviimine.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. KSH ei algatatud, kuid Keskkonnaameti ettepanekul viidi läbi Rukkisaare 3 detailplaneeringu Natura hindamine.
29. aprill 2008               Detailplaneeringu algatamine
04. detsember 2008      Detailplaneeringu vastuvõtmine
24. detsember 2008      Detailplaneeringu avalik väljapanek
06. jaanuar 2011           Detailplaneeringu kehtestamine
  
SADAMA TN 38A KINNISTU DETAILPLANEERING
Detailplaneeringus käsitletav maa-ala, Sadama tn 38a maaüksus (katastritunnus 58001:005:0115) pindalaga 31833m2 asub Pakri poolsaare keskosas. Detailplaneeringu koostamies eesmärk on Sadama tn 38a sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse andmine Paldiski Tuulepargi alajaamade rajamiseks ja nende ühendamiseks tuulikutega, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.
 KSH ei algatatud
 

06. mai 2010          Detailplaneeringu algatamine            
28. oktoober 2010Detailplaneeirngu vastuvõtmine
12. november 2010Detailplaneeringu avalik väljapanek 
02. detsember 201Detailplaneeringu kehtestamine 

 
 

RAJA DETAILPLANEERING

 Planeeritava ala, mis hõlmab Raja maaüksust katastritunnusega 58001:007:0401, suurus on 15,52 ha. Detailplaneeringu koostamine algatati Paldiski Linnavolikogu 08.02.2007. a otsusega nr 13 ja selle eesmärgiks oli Raja kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Kokku moodustatakse 42 elamumaa kinnistut, 2 sotsiaalmaa kinnistut, 1 tootmismaa kinnistu, 1 veekogude maa kinnistu ning lisaks teemaa kinnistud. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.

KSH ei algatatud
08. veebruar 2007       Detailplaneeringu algatamine
13. veebruar 2007       Lähteülesande kinnitamine
14. november 2008     Raja detailplaneeringu vastuvõtmine
01. detsember 2008    Detailplaneeringu avalik väljapanek 
08. aprill 2010             Raja detailplaneeringu kehtestamine
Seletuskiri      
 
 

RAJA I MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU

 Planeeringuala pindala oli ca 4,39 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Raja I kinnistu (katastritunnusega 58001:001:0002) tootmismaa kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu, liiklusskeemi, parkimise ja tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneeringu lahendus näeb ette 5 tootmis- ja ärimaa krundi, 1 tootmismaa (alajaam) krundi, 1 maatulundusmaa ja tootmismaa(puurkaev) krundi ning 1 liiklusmaa krundi moodustamist. Tootmis- ja ärimaa kruntidele on planeeritud ehitusõigus 2 hoonele krundil maksimaalse krundi täisehitusprotsendiga 33%, kõrgusega 12m, korruselisus 3. Juurdepääs on lahendatud 11174 Paldiski – Padise maanteelt. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Igale tootmis- ja ärimaa krundile on planeeritud elektri-, side-, vee-, kanalisatsiooniliitumised, lahendatud on drenaaz. Planeeritud teemaa maaüksusele on planeeritud tänavavalgustus.

 
KSH ei algatatud
 
20. detsember 2007      Detailplaneeringu algatamine
14. detsember 2009      Detailplaneeringu vastuvõtmine
28. oktoober 2010         Detailplaneeringu kehtestamine
 
 
 

PALDISKI LINNAS RAE, KIVI, PEETRI JA PAKRI TÄNAVATEGA PIIRNEVA MAA-ALA DETAILPLANEERING

 Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu alas asuva planeeritava ja seni riigi omandis oleva maa-ala kruntideks jaotamine, tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringu alal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine, olemasolevate tänavate ja teede kaitsevööndite, samuti planeeringuala läbivate olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndite määramine.

KSH ei algatud.

31.jaanuar 2008            Detailplaneeringu algatamine        

17.september 2009      Detailplaneeringu vastuvõtmine

22.märts 2010              Detailplaneeringu avalik väljapanek

20.mai 2010                  Detailplaneeringu kehtestamine

Kaart 

 

PALDISKI LINNAS TEHNOPARGI DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu koostamise eesmärk:
Tehnopargi arendamine jaotades maa-ala kruntideks, määrates ehitusõigused, hoonestusalad, keskkonnatingimused, liikluskorralduse ja juurdepääsud ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad.

Planeeritav maa-ala paikneb Paldiski linna keskuses Majaka haruraudtee ja Rae tänava vahel hõlmates osaliselt Rae, Lõuna, Kivi ning Pakri tänavaid.

Planeeritava ala piirideks on:
 põhjas, kirdes ja idas  - Majaka haruraudtee kinnistute põhja- ja kirdepiirid;
 lõunas  - Majaka haruraudtee kinnistute lõuna ja edelapiirid ning Rae tänav;
 läänes  - Rae tänav ja kaks nimeta juurdesõiduteed;
 loodes -  osaliselt Pakri tänav ja Majaka haruraudtee kinnistu edela piir.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 46 ha.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tugiplaan

PALDISKI LINNAS VÄGARI ELAMURAJOONI DETAILPLANEERING

Põhijoonis
Tehnovõrgud

 

AÜ Pääsukese kinnistu detailplaneering

Põhijoonis
Seletuskiri

AÜ Kummeli Paradiis detailplaneering

Põhijoonis
Seletuskiri

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...