EST | ENG | RUS

Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju hindamise (PHAJ KMH) programmi avalikustamisest

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju hindamise (PHAJ KMH) programmi avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 16:

PHAJ KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 11. maist 2017 kuni 26. maini 2017 elektrooniliselt TJA (www.tja.ee) ja Paldiski linna (www.paldiski.ee) kodulehel (vt allpool) ning paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23a Tallinn 10614) ja Paldiski Linnavalitsuses (asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

Energiasalv Pakri OÜ esitas 28.09.16 TJA-le hoonestusloa taotluse, mille kohaselt kavandatakse Paldiski linna ja Paldiski lahte 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama, mis koosneks maismaal graniidikihis umbes 500 m sügavusel asuvast maa-alusest reservuaarist, seda merega ühendavast põhišahtist, Paldiski lahes olev veehaarderajatis ja kunstsaar ning maismaal paiknevast juhtimiskeskusest (Pallase 16 ja 18). Jaama eesmärk on elektri tootmise ja tarbimise optimeerimine pumbates merest vett maa-alustesse šahtidesse või vastupidi.

TJA algatas 27.01.17 otsusega nr 1-10/17-031 hoonestusloa menetluse ning lähtuvalt KeHJS § 6 lg 1 punktidest 171 ja 19 KMH.

KMH programm on mõjude hindamise lähteülesanne. Hindamistulemused tuuakse ära KMH aruandes, mille avalikustamine toimub pärast KMH aruande valmimist.

KMH osapooled:
Arendaja: Energiasalv Pakri OÜ (registrikood 14107173, asukoht Regati pst 1, Tallinn, Harju maakond, 11911). Kontaktisik Peep Siitam, Peep@vool.ee. Juhtekspert Riin Kutsar, OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950), tel 526 9962, e-post Riin@hendrikson.ee.
Otsustaja: TJA, (Sõle 23a, Tallinn, 10614). Kontaktisik Liis Piper, tel 6672004, e-post Liis.Piper@tja.ee.

PHAJ KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 26. maiks 2017: Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee.

PHAJ KMH programmi avalik arutelu toimub 30. mail 2017 Paldiski Linnavalitsuses III korruse saalis algusega kell 16.00 (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806).

PHAJ maismaa osa kavandamiseks on algatatud Paldiski linnavalitsuse poolt 18.11.16 korraldusega nr 453 Paldiski hüdroakumulatsioonijaama detailplaneering ja KSH.  Kavandatava detailplaneeringu eskiisi ja KSH protsessi tutvustus toimub 30. mail 2017 algusega kell 15.00 Paldiski Linnavalitsuses (asukoht asukoht Rae tn 38, Paldiski linn 76806). Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda http://www.paldiski.ee/index.php?id=17655

Ürituse päevakava:
15:00 DP eskiisi ja selle KSH protsessi tutvustus
16:00 Hoonestusloa KMH programmi avalik arutelu

Hoonestusloa menetlus
KMH programm

 

Teade keskkonnamõju hindamise algatamise kohta seoses Paldiski linnas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamisega

Paldiski Linnavalitsus teatab, et on algatanud 24.01.2017 korraldusega nr 28 linnas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimustega paralleelselt keskkonnamõju hindamise (KMH).

Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse ning avalduse KMH algatamiseks Paldiski Linnavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski, paldiski@paldiski.ee, 6790 600) diiselkütuse mahutipargi (220317107) laiendamiseks kinnistul aadressiga Rae põik 9, Paldiski (katastritunnus 58001:001:0170).

KMH algatati Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1 kohaselt, mis ütleb, et keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba (sh ehitusluba) või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
KeHJS § 6 lõike 1 punkti 33 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevus ohtlikke kemikaale käitleva käitise rajamine, kui see on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

KeHJS § 6 lõike 1 punkti 35 kohaselt loetakse olulise keskkonnamõjuga tegevuseks sama lõike punktides 1–34¹ nimetatud tegevuse või käitise muutmist või ehitise laiendamist, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab samas lõikes sätestatud võimalikele künnistele. Käesoleval juhul kavandatakse  mahutipargi laiendamist, mille tulemuseks on diiselkütuse mahutipark kogumahutavusega 77 550m3 (juurde kavandatakse 37 500m3).

KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt algatatakse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.

Piiriülest mõju ei esine

Teave KMH menetluste liitmise kohta: KMH koostatakse detailsuses, mis võimaldab taotleda mahutipargi käitamiseks vajalikke võimalikke täiendavaid lubasid.

Keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada KMH programmi koostamise käigus.

Arendaja on Baltic Oil Service OÜ (registrikood 12956324), kontaktandmed: Rae põik 9, Paldiski, tel: 506 2538, e-post: mihkel@bos.com.ee

Otsustaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, Paldiski, e-post paldiski@paldiski.ee, telefon 6790600).

Avaldus

Projekteerimistingimuste taotlus

Eskiisplaan

Projekteerimistingimuste väljastamine ja KMH algatamine

 

Teade detailplaneeringu ja selle KSH algatamisest

Paldiski Linnavalitsuse 18.11.2016 korraldusega nr 453 on algatatud Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine (edaspidi DP ja KSH).

Detailplaneeringu eesmärk
Detailplaneeringu eesmärgiks on pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama (edaspidi PHAJ) rajamise kavandamine elektritootmise ja tasakaalustamise eesmärgil. Alale kavandatakse ka toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalik 330kV alajaam.
Taotluse ja selle lisade kohaselt soovitakse ca 500m sügavusele graniidimassiivi rajada mahutid, millesse Pakri lahte kavandatavast veehaardest suunatakse turbiinidesse merevesi ja toodetakse seeläbi elektrit. Taotletava PHAJ koguvõimsus on kuni 500MW. Detailplaneering määrab ehitusõiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimalused ning tingimused.
 
Planeeringuala asukoht ja suurus
Planeeringuala hõlmab osaliselt Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243) ja Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244)kinnistuid ja nende lähiala ja selle suuruseks on ca 13ha. Planeeringuala piirneb kirdest aiandusühistute maadega, kagust Paldiskis asuva kaitseväe väeosa territooriumiga, edelast Paldiski Tehnopargi territooriumiga ning loodest Riigiressursside keskuse tehnopargi territooriumiga.
 
Algatamise otsusega tutvumise aeg ja koht
DP ja KSH algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuse kantseleis Rae tn 38, Paldiski II korrus või Paldiski linna kodulehel SIIN

 

Teade Keskkonnamõju hindamise algatamisest seoses Põhjasadama kai rekonstureerimisega

Paldiski Linnavalitsus otsustajana teatab, et on algatanud 08.09.2016 korraldusega nr 351 Paldiski Põhjasadama kai rekonstrueerimise ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH)

Paldiski Sadamate AS (registrikood 10425338) on esitanud ehitusloa taotluse Paldiski Linnavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski, paldiski@paldiski.ee, 6790 600) Paldiski linnas Põhjasadama kinnistul (katastritunnus 58001:001:0270) olemasolevate kai nr 2 (EHR kood 220546369), kai nr 3 (EHR kood 220546370), kai nr 4 (EHR kood 220546371) ja kai nr 5 (EHR kood 220547642) rekonstrueerimiseks eesmärgiga moodustada kaks veeremilaeva vastuvõtukaid koos nende teenindamiseks vajaliku lastimisalaga.

KMH algatati Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 punkti 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba (sh ehitusluba) või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. 
KeHJS § 6 lõike 1 punkti 16 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevus sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid; 
KeHJS § 6 lõike 1 punkti 17 kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevus mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit; 
KeHJS § 6 lõike 1 punkti 17¹ kohaselt on olulise keskkonnamõjuga tegevus merepõhja tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 10 000m3.

KeHJS § 6 lõike 1 punkti 35 kohaselt loetakse olulise keskkonnamõjuga tegevuseks sama lõike punktides 1–34¹ nimetatud tegevuse või käitise muutmist või ehitise laiendamist, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab samas lõikes sätestatud võimalikele künnistele.

Käesoleval juhul taotletakse ehitusluba kaile, mis teenindab aluseid veeväljasurvega vahemikus 4600 – 62500 tonni. 
Käesoleval juhul kavandatakse süvendus/kaadamistöid mahus 17400m3.

KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt algatatakse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.

Piiriülest mõju ei esine
Teave KMH menetluste liitmise kohta: KMH koostada detailsuses, mis võimaldab taotleda kai rajamiseks ja ekspluateerimiseks vajalikku vee erikasutusluba.
Keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada KMH programmi koostamise käigus.

Arendaja on PALDISKI SADAMATE AS (registrikood: 10425338) , kontaktandmed: Peetri 11, 76805 Paldiski, tel:651 1010, e-post: info@portofpaldiski.ee
Otsustaja on Paldiski Linnavalitsus (kontaktisik Tiit Peedu, e-post paldiski@paldiski.ee, telefon 6790600).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paldiski Linnavalitsuse kantseleis aadressil Rae tn 38, Paldiski II korrus või Paldiski linna kodulehel siin allpool.

KMH algatamise korraldus

Põhjasadama arendamise eelprojekt

Selgitus: Ehitusloa taotlus on esitatud ning KMH on algatatud eelprojektis käsitletud lastimisala "A" osas

Teade keskkonnamõju strateegilise hindamise meneltuse lõpetamisest

Paldiski Linnavalitsus teatab, et on 14.04.2016 korraldusega nr 151 lõpetanud Salavat Julajevi tee 2, Ranna1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse. Otsuse tegemisel lähtuti OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud „Paldiski linnas asuvate Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna 1-3 maaüksuste detailplaneeringu  keskkonnamõju eelhinnangust (töö nr 1682/12) ning Keskkonnaameti 31.03.2016 kirjas nr 6-5/16/83-3 toodud seisukohtadest.

Detailplaneeringu eesmärkideks planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid ning millega nähakse ette ehitusõigus Paldiski Põhjasadama tegevuseks vajalikele laoplatsidele ja muudele hoonetele ning rajatistele.

Moodustatavatel tootmismaa kruntidel kavandatakse arendada tootmistegevust sealhulgas sadamast saabuva kauba ladustamist. Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid.

Tootmiskruntide ja mere vahele on moodustatud krunt suurusega ca 9,5ha (~40% planeeringualast), mis on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.

Eelhinnang on koostatud lähtudes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõigetes 3-5 toodud kriteeriumidest. Eelhindamisel on hinnatud maakasutuslikke mõjusid (sh mõju väärtuslikele maastikele ja loodusvarades kasutusele), kaitstavatele objektidele, pinnasele, pinna- ja põhjaveele, taristu rajamisega seotud mõjusid, müraga seotud mõjusid, mõju välisõhu kvaliteedile, tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkust, sotsiaal-majanduslikke mõjusidd, kumulatiivseid mõjusid, ehituskeeluvööndi vähendamisega kaasnevaid mõjusid ning piiriüleseid mõjusid. Eelhinnangu koostamisel on jõutud järelduseni, et Detailplaneeringu rakendumine, millega planeeritakse laoplatse, kus on lubatud ainult keskkonnaohtlikke aineid mitte eraldavate kaupade ladustamine, ning tavapäraseid laohooneid, mille rajamine ja ekspluateerimine ei eelda olulist loodusvarade kasutust ega ole ülemäära energia- ja jäätmemahukad haakudes oma iseloomult lähipiirkondades juba olemasolevate tegevustega, ei põhjusta olulist keskkonnamõju ning selle hindamine ei ole vajalik.

Juhul, kui peale Detailplaneeringu kehtestamist on vajadus kavandada ohtlike ainete ladustamist, välisõhu saasteluba vajavaid tegevusi jm, mille alusel tekib detailplaneeringu muutmise vajadus, saab algatada KSH KeHJS § 33 lg 2 alusel - kavandatakse tegevust, mille jaoks on vaja tegevusluba või § 3 alusel - keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.

Paldiski Linnavalitsus on küsinud Eelhinnangule seisukoha Keskkonnaametilt, kes 31.03.2016 kirjas nr 6-5/16/83-3 selle ka andis. Keskkonnaamet asus seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt sellist keskkonnamõju, mis tingiks KSH algatamise vajaduse. Samuti esitas amet KSH eelhinnangule märkuseid, mille alusel on hinnangut täpsustatud.
Planeeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, Paldiski, paldiski@paldiski.ee), planeeringu koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Lennuki 22, Tallinn, hendrikson@hendrikson.ee).

Detailplaneeringu algatamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Paldiski linna kodulehel ning Paldiski Linnavalitsuse kantseleis selle tööajal.

Paldiski Linnavalitsuse 14.04.2016 korraldus nr 151 KSH menetluse lõpetamisest

 

Paldiski Linnavalitsus teatab detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest .

Paldiski Linnavalitsuse 10.12.2015 korraldusega nr 429 on algatatud Väike-Pakri Suurküla detailplaneering ja selle keskkonnamõju stateegiline hindamine (edaspidi KSH).

Planeeringuala hõlmab täies ulatuses Ers-Matsu (58001:009:0021), Eli-Uuetoa (58001:009:0035), Espis (58001:009:0009) ja eelpool nimetatud maaüksuste vahele küla keskmes jääval reformimata riigimaa osa ning osaliselt Väike-Pakri saare 5 (58001:009:0037), Väike-Pakri saare 7 (58001:009:0039), Kaevupere (58001:009:0007), Börs 1 (58001:009:0008), Siimas (58001:009:0030), Keila metskond 131 (58001:009:0048) kinnistuid. Planeeringuala asub Väike-Pakri saare lääneosas ja selle suurus on kokku ca 27ha. Planeeritav ala asub täies ulatuses Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel Pakri linnualal (RAH0000632) ja Pakri loodusalal (RAH0000006). Planeeritav ala asub osaliselt Läänemere ranna ehituskeeluvööndis ja piiranguvööndis. Eeldatavalt tuleb detailplaneeringu lahenduse realiseerimiseks taotleda kohati Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevatele maaüksustele hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, maaüksustele vastavate sihtotstarvete määramine, vajadusel ja võimalusel Läänemerest tingitud ehituskeeluvööndi vähendamine ning kallasraja kulgemise täpsustamine, kruntidele juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendamine (eratee avalikuks teeks määramise vajaduse väljaselgitamine), tehnovõrkudega varustatuse lahendamine (sh külapõhiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide lahenduste väljatöötamine) ning nende võimaliku asukoha määramine, planeeringu elluviimiseks vajalike keskkonnatingimuste seadmine, ehitiste ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, vajadusel servituutide määramine. Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Pakri saarte üldplaneeringuga, mille üldine eesmärk on püsiasustuse taastamine saartel läbi hoonestuse ja asustuse taastsamise rannarootsi-aegsetes külakohtades. Iga küla kohta võimaldab üldplaneering rajada kuni 15 elamut. Väike-Pakri Suurküla detailplaneering koostamisega täidetakse Pakri saarte üldplaneeringus ette nähtud täiendavate planeeringute nõude, mis ütles, et Pakri saartele kavandatu elluviimiseks on vajalik koostada külade kohta terviklahendusi pakkuvad detailplaneeringud.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkti 4 alusel ning Keskkonnaameti 03.12.2015 kirjas nr HJR 14-4/15/24586-2 toodud seisukohale tuginedes on Paldiski Linnavalitsus otsustanud algatada Väike-Pakri Suurküla detailplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise. Piiriülest keskkonnamõju eeldatavalt ei esine.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), planeeringu koostajat ei ole veel teada.

Planeeringu algatamise ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise korraldusega saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses aadressil Harjumaa, Paldiski linn, Rae tn 38 linnavalitsuse töö ajal. Samuti Paldiski linna veebilehel www.paldiski.ee/index.php?id=17302.

Paldiski Linnavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.

Paldiski Linnavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 321 on algatatud Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering ning jäetud algatamata selle keskkonnamõju stateegiline hindamine (edaspidi KSH).

Planeeringuala hõlmab Kraavi (katastritunnus 58001:001:0133) ja Keskküla (katastritunnus 58001:001:0127) kinnistuid. Planeeringuala asub Pakri poolsaare lääneosas 11174 Paldiski-Padise maantee ääres. See piirneb läänest ja lõunast riigimaantee 11174 Paldiski-Padise maanteega, idast vahetult reformimata riigimaaga, naabrusesse jääb kompaktne suvilapiirkond, põhjast Soomepoiste tee 11 kinnistuga ning lähedal asuva Tallinn-Paldiski raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 12,5ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks Kraavi ja Keskküla kinnistutele, kinnistute jagamine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta. Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb planeeringualal ette just ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni ja osaliselt kaitsehaljastuse maa tootmis- ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni loomiseks.
 
Tulenevalt Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (algatamise korralduse lisa 2) järeldustest Keskkonnaameti 07.10.2015 kirjas nr HJR 6-8/15/20625-2 antud seisukohast ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punktist 3, § 35 lõigetest 1, 3 ja 5, on Paldiski Linnavalitsus seisukohal, et Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneeringuga kavandatud äri- ja tootmisotstarbeliste hoonete ehitusõiguse määramiseks koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole tarvis koostada.
 
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja ja kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Pärnu mnt 27, Tallinn).
 
Planeeringu algatamise ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses aadressil Harjumaa, Paldiski linn, Rae tn 38 linnavalitsuse töö ajal. Samuti Paldiski linna veebilehel SIIN.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest Paldiski linnas Kummeli tn 4 kinnistul

Paldiski Linnavalitsuse 20. oktoobri 2014 korraldusega nr 334 on kehtestatud Paldiski linnas „Kummeli tn 4 kinnistu detailplaneering“ (OÜ KAT-Arhitektid töö nr T02/2013).

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärses aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 1452m2 suurust Kummeli tn 4 kinnistut ja lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatud vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe. Planeeritavat ala ümbritsevad sarnased elamumaa sihtotstarbega aiandusühistu krundid.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 4 kinnistust 226m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 1226m2 suurusega Kummeli tn 4 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 200m2.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel SIIN või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest Paldiski linnas Kummeli tn 6 kinnistul

Paldiski Linnavalitsuse 20. oktoobri 2014 korraldusega nr 335 on kehtestatud Paldiski linnas „Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneering“ (OÜ KAT-Arhitektid töö nr T01/2013).

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava äärse aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab 760m2 suurust Kummeli tn 6 kinnistut ja lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu piiride muutmine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga kavandatud vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb antud alal ette pereelamumaa juhtotstarbe. Planeeritavat ala ümbritsevad sarnased elamumaa sihtotstarbega aiandusühistu krundid.
Detailplaneeringuga on eraldatud olemasolevast Kummeli tn 6 kinnistust 160m2 suurune transpordimaa krunt, mille eesmärgiks on laiendada Kummeli tänava ala ühistu üldkoosolekute korraldamiseks, parkimiseks vms. Alles jääb 600m2 Kummeli tn 6 kinnistu ehitusõigusega 1 üksikelamu ja 2 abihoone püstitamiseks hoonetealuse pinnaga kuni 180m2.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel SIIN või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu kehtestamisest

Paldiski Linnavalitsuse 20. oktoobri 2014 korraldusega nr 333 on kehtestatud „Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneering“ (AS K-Projekt töö nr 08046).

Planeeringuala asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaa. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 3,5 ha.

Detailplaneeringu ala ja eesmärk vastab Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut täpsustava „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale ning kavandatud tegevusele. Eeltoodust lähtuvalt ei ole detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.

Planeeringuga on kavandatud moodustada 2 krunti – 1 tootmismaa krunt, millele on määratud ehitusõigus kompressorjaama ja seda teenindavate hoonete ning rajatiste rajamiseks ning 1 transpordimaa krunt juurdepääsuks tootmismaa krundile.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel SIIN või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest Paldiski linnas Lõuna tn 6b kinnistul

Paldiski Linnavalitsuse 02. oktoobri 2014 korraldusega nr 325 on kehtestatud Paldiski linnas „Lõuna tn 6b detailplaneering“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1768/12).Planeeringuala piirneb läänest raudteega (Majaka harutee), põhjast ja idast suvila- ja aianduskooperatiividega asustatud aladega, lõunast tootmisalaga. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 17,5 ha.Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, krundi kasutamise sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse ja kommunikatsioonide lahendamine, haljastuse ja keskkonna- ja riskialaste aspektide, kujade, heakorra, servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringualas on kavas laiendada olemasolevat äri- ja tootmistegevust, võimaldada juurdepääs planeeritavate kruntideni ning näha ette vajadusel lisa raudteeharud koos kauba laadimise platvormidega.Detailplaneeringuga kavandatav vastab kehtiva üldplaneeringu põhilahendusele, mis näeb kogu planeeringuala ulatuses ette tootmismaa või raudteemaa juhtfunktsiooni. Kavandatud tootmismaa kruntide eraldamiseks aianduskooperatiividena kasutatavast elamumaast on ette nähtud kõrghaljastatud puhvertsoon.Planeeringuga on kavandatud olemasoleva maaüksuse baasil luua 8 tootmismaa krunti tööstuspargi moodustamise eesmärgil. Lisaks 2 tootmismaa krunti kahe alajaama teenindamiseks ning 2 liiklusmaa krunti tootmiskruntide teenindamiseks ette nähtud perspektiivse raudteeharu paigutamiseks. Lahendatud on tehniliste kommunikatsioonidega varustatus, liiklus- ja parkimiskorraldus, määratud on haljastuse ja heakorra põhimõtted. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehelSIIN või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade Paldiski linnas MÜ Võrgu 1 detailplaneeringu ja Sarapuu 2 detailplaneeringu kehtestamistest

Paldiski Linnavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 41 on kehtestatud Paldiski linnas MÜ Võrgu 1 detailplaneering (OÜ AA Arhitektid töö nr 03-09DP). Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 51 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0035) ning selle suuruseks on kokku 2,8ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski Linnavolikogu 28. augusti 2014 otsusega nr 42 on kehtestatud Paldiski linnas MÜ Sarauu 2 detailplaneering (OÜ AA Arhitektid töö nr 03-09DP).
Planeeritav ala hõlmab Kadaka tee 32 kinnistut (katastritunnus 58001:004:0023) ning selle suuruseks on kokku 2,9ha. Planeeritav ala asub Pakri poolsaare põhjaosas vahetult avalikult kasutatava Kadaka tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsu ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide rajamine. Planeeringuga on määratud kinnistu jagada kaheks elamumaa kinnistuks, mis omakorda koosnevad ühest elamumaa ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusest ning üheks liiklusmaa krundiks. Moodustatavatele kinnistutele on määratud ehitusõigus üksikelamu ning ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Kehtestatud detailplaneeringute ga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade Vanaaseme kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest

Paldiski Linnavolikogu 26. juuni 2014 otsusega nr 33 on kehtestatud Paldiski linnas Vanaaseme kinnistu detailplaneering (OÜ Maaplaneeringud töö nr 351-11). Planeering on algatatud Paldiski Linnavolikogu 14.09.2006.a otsusega nr 64. Planeeringuala paikneb Paldiski linna idapiiri lähedal Tallinn-Paldiski maantee ja Vana-Tallinna maantee ning Vana-Tallinna maantee ja Lahepere lahe vahelisel alal. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 17 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Vanaaseme kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringu sisuline eesmärk on planeeritava kinnistu ulatuses elamupiirkonna arendamine. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva linna üldplaneeringu põhilahendusega, millega on planeeritaval alal „Kersalu“ elamupiirkonna jaoks määratud elamu reservmaa juhtfunktsiooniga ala.

Planeeringuga jaotatakse maa-ala 15-ks uueks elamumaa krundiks suurustega vahemikus ca 5000 – 9800m2 üksikelamu ja abihoonete püstitamise ehitusõigusega.
 
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel SIIN või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Paldiski Linnavolikogu 22. mai 2014 otsusega nr 21 on kehtestatud Paldsiki LNG terminali mandriosa detailplaneering (Sweco Projekt AS töö nr 12410-0034).
Paldiski Linnavalitsuse 01.oktoobri 2012 korraldusega nr 297 algatati „Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneering”.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistupiiride muutmine, ehitusõiguse täpsem määramine LNG terminali ja seda teenindavate ehitiste püstitamiseks, tehniliste kommunikatsioonide ja liikluskorralduse lahendamine, keskkonnatingimuste ja kujade määramine Paldiski linna mandriosas. Planeeritav ala paikneb Pakri poolsaare kirderannikul Lahepere lahe kaldal, mere ja Kadaka tee vahelisel alal. LNG terminali rajamine on kavandatud ning selle asukoht määratud Paldiski Linnavolikogu  27.septembri 2012 a. otsusega nr 5 kehtestatud „Paldiski LNG terminali teemaplaneeringuga“. Detailplaneering põhineb nimetatud teemaplaneeringul ning detailplaneeringuga ei kavandata teemaplaneeringu (üldplaneeringu) põhilahenduse muutmist.
 

Kehtestatud detailplaneeringuga ning kehtestamise otsusega on võimalik tutvuda Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee/index.php?id=16589 või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Paldiski Linnavalitsuse 16. Mai 2014 korraldusega nr 174 on kehtestatud Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu detailplaneering (OÜ Disarek töö nr 01-140124). Paldiski Linnavalitsuse 24. oktoobri 2013 a korraldusega nr 356 algatati „Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu detailplaneering”. Planeeritav ala hõlmab Tuulepargi kinnistut (katastritunnus 58001:003:0048) ning selle suuruseks on kokku ca 252ha.
Planeeritav ala asub Pakri poolsaare keskosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava kinnistu jagamine kaheks ning moodustavatele kruntidele juurdepääsude lahendamine olemasolevate teede baasil. Sama ala kohta on varem koostatud ja Paldiski Linnavalitsuse 12. august 2009 korraldusega nr 257 kehtestatud „Paldiski linnas maaüksuste katastritunnustega 58001:003:0048 ja 58001:003:0029 detailplaneering“ (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 631(963). Kogu viimati nimetatud planeeringuga määratud ehitusõigus jääb kehtima, täiendavat ehitusõigust ei määrata.
Planeeringulahendus näeb ette olemasoleva Tuulepargi katastriüksuse pindalaga 2521079m2 jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks pindaladega 852872m2 ja 1668207m2 ning kolme paralleelse sihtotstarbega – maatulundusmaa 90%, tootmismaa 5% ja transpordimaa 5%. Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu detailplaneeringuga kavandatav olemasoleva kinnistu jagamine ja moodustatavatele maaüksustele sihtotstarvete määramine vastavalt kehtivale detailplaneeringule ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev tegevus.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel www.paldiski.ee/index.php?id=16580 või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

 

Teade detailplaneeringu osalisest kehtestamisest

Paldiski Linnavolikogu 27.02.2014 otsusega nr 10 on osaliselt kehtestatud Paldiski linnas „Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneering” (OÜ Maaplaneeringud töö nr 350-11) osaliselt krundi positsiooninumbriga 1 osas.

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare kirdeosas Vana-Tallinna maantee ääres üldplaneeringu järgsete Kersalu ja Leetse elamupiirkondade vahel. Planeeritava Vana-Tallinna mnt 22 (katastritunnus 58001:006:0025) kinnistu suuruseks on 42668m2.
Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva kinnistu jagamine 4 kinnistuks, sh 3 ehitusõigusega elamumaa kasutusotstarbega krundiks üksikelamu püstitamise eesmärgil ning 1 maatulundusmaa kinnistuks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneering on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni rohekoridori toimimise tagamise eesmärgil. Planeeritav kinnistu paikneb vahetult kahe ulatusliku elamureservmaa juhtfunktsiooniga piirkonna vahel.
Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneering (OÜ Maaplaneeringud töö nr 350-11) on kehtestatud osaliselt krundi positsiooninumbriga 1 osas määrates moodustatavale krundile ehitusõiguse lisaks olemasolevale hoonestusele üksikelamu ja garaaži püstitamiseks.
 
Osaliselt kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel http://paldiski.ee/index.php?id=14284 või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Teade Paldiski linnas Pallase 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringu osalisest kehtestamisest

Paldiski Linnavolikogu 30.12.2013 otsusega nr 18 on osaliselt kehtestatud Paldiski linnas Pallase 16 ja 18 ning lähiala detailplaneering (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 1573/11).

Planeeringu sisuline eesmärk on Alexela Terminali laiendamine. Planeeritud maa-ala hõlmab Pallase piirkond 16, Pallase piirkond 18, Tallinna mnt 5, Rae tn 1d, Rae põik 2, Majaka harutee T3, Majaka harutee T4, Rae tänava, 8 Tallinn-Paldiski tee lõik 1, Rae põik 10, Lõuna tn 1, Lõuna tn 2, Lõuna tn 3, Lõuna tn 4, Lõuna tn 5 ja Lõuna tn 6 kinnistuid ning kinnistutega piirnevat reformimata riigimaad. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 29 ha.
 
Planeeringuga jaotatakse maaüksused 18-ks krundiks. Pos 1-18 kavandatakse arendada tootmistegevust. Juurdepääsu tagamiseks on planeeritud L1 - L3 teemakoridorid (laiusega 18 - 20,5 meetrit).
Pos. 1 on ette nähtud universaalmahutid nii tumedate kui heledate naftaproduktide käitlemiseks mahtuvusega 2 x 30 000 m3; 4 x 12 500 m3 ning mahutipargiga seotud tehnoloogilised rajatised ja hooned. Hoonete ja rajatiste maksimaalne lubatud kõrgus on 37 m;
Pos. 3 on planeeritud krüogeenmahutid koos tehnoloogiliste ehitistega – neli LPG gaasimahutit (jahutatavad) mahtuvusega 4*25 000m3 ja neli LPG sfäärilist gaasimahutit (surve all) mahtuvusega 4*3 000 m3. Täpsem hoonete, rajatiste kirjeldus on välja toodud põhijoonisel. Lisaks väiksemate silindriste survemahutite rühmad kogumahutavusega 8 000 m3 (joonis nr 2). Hoonete ja rajatiste maksimaalne lubatud kõrgus on samuti 37 m;
Mahutipargi välja arendamine on ette nähtud kahes etapis:
- I etapis LPG mahutipargi laiendamine (eeldatav ehituse alustamise aeg 2014. aastal).
- II etapis naftasaaduste mahutipargi laiendamine (ehituse alustamise aeg teadmata).
Samuti ei ole teada täpset pos 5-15 kavandatavate tootmismaade kasutuselevõtu aega. Säilitusmahutites võimalikes avariiolukordades tekkivate jääkgaaside käitlemiseks on ette nähtud eraldi maaüksusele pos 4 spetsiaalne jääkgaaside põletuse seade - tõrvik. Tõrviku tehnilised parameetrid on dimensioneeritud kõige suuremale võimalikule jääkgaaside kogusele, milline võib krüogeenmahutites ladustatava gaasi temperatuuri tõusmisel üheaegselt tekkida. Selle „põleti“ asub kuni 25 m kõrgusel maapinnast.
Pos. 5-7 oli algselt ette nähtud võimalik šlaki ladustamise ja ümbertöötlemise ala, kuid arvestades, et šlakitootmise kompleksi ette nähta, ei reserveerita detailplaneeringuga neid tootmismaa sihtotstarbega krunte konkreetse arendustegevuse jaoks. Vastavalt planeeringulahendusele on lubatud ehitada kuni 21 m kõrguseid hooneid.
Pos. 8-15 (Pallase piirkond 16) on ette nähtud tootmismaa sihtotstarbega krundid, kuhu võib samuti ehitada kuni 21 m kõrguseid hooneid.
 
Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 detailplaneering” (OÜ Hendrikson&Ko töö nr 1573/11) on kehtestatud osaliselt, jättes selle kehtestamata Pallase piirkond 16 osas ja samuti detailplaneeringuga kavandatud kruntide pos 6 ja 7 osas. Kehtestatud osa on kooskõlas Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb antud alal valdavalt ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni.
 
Osaliselt kehtestatud detailplaneeringuga ning heakskiidetud KSH aruandega on võimalik tutvuda Paldsiki linna kodulehel http://paldiski.ee/index.php?id=14284 või Paldiski Linnavalitsuses Rae tn 38, Paldiski linn, linnavalitsuse tööajal.

Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Paldiski Linnavalitsus algatas 24.10.2013. a korraldusega nr 356 Paldiski linnas Tuulepargi kinnistu (58001:003:0048) detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine ning juurdepääsude lahendamine. Algatatav detailplaneering ei ole Paldiski linna kehtivat üldplaneeringut muutev. Planeeritava ala suurus on ca 252ha.
Paldiski Linnavalitsus ei algatanud Tuulepargi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna tegemist ei ole KeHJS § 33 lõikes 2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendiga. Algatatav detailplaneering ei tee kehtivas Paldiski linna üldplaneeringus muudatusi ning algatatava detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mille jaoks on vaja tegevusluba (KeHJS § 7 tähenduses ehitusluba või ehitise kasutusluba, keskkonnakompleksluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käsitluslitsentsi, kiirgustegevusluba või hoonestusluba, maavara kaevandamise luba, geoloogilise uuringu luba, üldgeoloogilise uurimustöö luba või muud sellist).
Detailplaneeringu koostaja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski).
Planeeringu algatamise ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööajal (Rae tn 38, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee.

 

Pakri Saarte üldplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 28 on kehtestatud „Pakri saarte üldplaneering“ (OÜ Hendrikson ja Ko töö nr 1063/08).

Üldplaneeringu eesmärgiks oli pikaajaliste arengusuundade määramine Pakri saartel, territooriumi funktsionaalsete maakasutuste planeerimine, puhkevõimaluste väljaarendamine, arvestades looduskaitselisi tingimusi.
 
Pakri saarte üldplaneeringu planeeringulahendus lähtub püsiasustuse taastamise vajadusest saartel. Samas on Pakri saared planeeringu koostamise ajal täies ulatuses hõlmatud looduskaitsealuste alade koosseisu (Pakri maastikukaitseala, Pakri hoiuala), mis seab piirangud arengute kavandamisele. Pakri saarte üldplaneeringulahendus kujutab endast kompromissi looduskaitseliste piirangute ning asustuse taastamise vajaduse vahel, mis on saavutatud planeeringu koostamise ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimise protsessi jooksul erinevaid võimalusi läbi töötades.
Tulenevalt looduskaitselistest piirangutest ning olemasoleva looduskaitsealase informatsiooni üldistusastmest, on looduskaitseseadusega vastuollu minemata võimalik Pakri saarte üldplaneeringus kavandada võimalikud arengud ja lahendused, mille realiseerumise võimalused selguvad täpsemalt detailplaneeringute koostamise raames.
Planeeringulahenduses on asustuse iseloomu valikul ja paigutamisel aluseks võetud Pakri saartele kuni 1940. aastani omane olnud rannarootsi kompaktsete küladega asustusmuster. Sellest lähtuvalt on üldplaneeringu lahenduses kavandatud hoonestuse ja asustuse taastamine rannarootsi-aegsetel külakohtadel, samuti uusasustuse rajamine. Hoonestuse taastamise võimalus antakse üldplaneeringuga ka maakasutusplaanil tähistamata kuid arhiivimaterjali või eksperthinnangu käigus tuvastatud varemete/varemekohtadel, välja arvatud Suur-Pakri Suurkülas, mis säilitatakse varemepargina.
Kõiki külasid ühendab omavahel ning Väike-Pakri Väikeküla sadamaga valdavalt olemasoleval teedevõrgul põhinev teedevõrk. Kõik teed Pakri saartel on pinnasteed. Põhiteede määratlemisel on lähtutud vajadusest siduda külad Väike-Pakri sadamaga ning omavahel. Uued teelõigud on üldplaneeringuga kavandatud tagamaks saartevahelise ühenduse võimalus sillana, et vältida mootorsõidukiliiklust maastikukaitsealal. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek perspektiivse, mootorsõidukite liiklemiseks ettenähtud silla põhimõttelise asukoha osas. Lisaks on Suur-Pakrile kavandatud kaks uut matkaraja lõiku, eesmärgiga tagada ligipääs peamistele vaatamisväärsustele ning suunata liikumist maastikul.
Püsiasustuse taastamise ning teiste Pakri saarte arengueesmärkide elluviimise eelduseks on saarte ja mandri vahelist püsiühendust võimaldava sadama rajamine. Üldplaneeringuga määratakse ainuvõimalikuks sadamakohaks Väikeküla Väike-Pakri saarel, kus looduslikud tingimused on sadama rajamiseks kõige soodsamad.
Lisaks küladele kavandatakse Väike-Pakri saarele puhkemajandusliku ettevõtlusala rajamine, vastavalt kehtivale detailplaneeringule („Väike-Pakri saare Rukkisaare III maaüksuse detailplaneering“, kehtestatud 06.01.2010 Paldiski Linnavalitsuse korraldusega nr 1).
Üldplaneeringu kohaselt viiakse kavandatavad võimalikud arendused ellu esmajärjekorras Väike-Pakri saarel. Kuni saartevahelise ühendustee välja ehitamiseni mootorsõidukiga läbitavana on Suur-Pakri saarele ligipääsuvõimalusteks jalgsi/rattaga liikumine Väike-Pakrilt ning randumine merelt. Spetsiaalseid randumisrajatisi üldplaneeringuga ei kavandata, randumisvõimalused sõltuvad looduslikest eeldustest.
 

Kehtestatud üldplaneeringuga saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööajal või SIIN

detailplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavalitsuse 04.04.2013 korraldusega nr 115 on kehtestatud „Paldiski linnas Pallase piirkond 10 ja Pallase piirkond 12a kinnistute detailplaneering“ (OÜ Disarek töö nr 02-110518).

Detailplaneeringu lähteülesanne on kinnitatud Paldiski Linnavalitsuse 01.09.2011.a korraldusega nr 285. Detailplaneeringu eesmärgiks on aiandusühistu Võilill omandis oleva maaüksuse osaline jagamine elamumaa kruntideks; kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Planeeritav ala hõlmab kinnistut aadressiga Pallase piirkond 10 (katastritunnus 58001:005:0017), pindala 8926m2 ja kinnistut aadressiga Pallase piirkond 12a (katastritunnus 58001:005:0019), pindala 22217m2. Planeeritav ala asub Paldiski linna keskusest idas aiandusühistute piirkonnas. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel SIIN.

Detailplaneeringu algatamine

Paldiski Linnavalitsus algatas 24.01.2013. a korraldusega nr 24 Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid. Paldiski lahe ja nimetatud äri- ja tootmismaa kruntide vahele on planeeringuga kavas moodustada üldkasutatava maa sihtotsarbega maaüksus. Lisaks on planeeringu eesmärkideks ehitusõiguse määramine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 25 ha. Planeeringuala piirneb põhjast reformimata riigimaaga, idast Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutega, mida kasutatakse laoplatsidena. Lõunast piirneb planeeringuala Salavat Julajevi teega ja läänest Paldiski lahega. Algatatav planeering ei ole Paldiski linna üldplaneeringut muutev.  

Paldiski Linnavalitsus algatas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise, kuna planeeritav ala paikneb osaliselt nii Läänemere piirangu- kui ka ehituskeeluvööndis. Planeeringualal asub looduskaitsealune taimeliik – madal unilook. Planeeringuala kinnistud Ranna 2 ja Ranna 3 jäävad osaliselt Natura võrgustikku kuuluvasse Pakri linnu- ja loodusalasse ning külgnevad Pakri hoiualaga. Pakri maastikukaitseala on võetud kaitse alla haruldaste ja teaduslike väärtustega geoloogiliste objektide ning eluslooduse kaitseks.
Paldiski Linnavalitsus küsis algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta seisukohta Keskkonnaametilt, Keskkonnaministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt ja Kultuuriministeeriumilt. Keskkonnaministeerium ning Keskkonnaamet olid seisukohal, et keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine on vajalik. Kultuuriministeeriumi seisukoht oli, et detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada vähemalt muinsuskaitselised eritingimused. Sotsiaalministeerium seisukohta ei esitanud.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Pärnu mnt 27, Tallinn), kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (Rae tn 38, 76806 Paldiski).
Planeeringu algatamise ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööajal (Rae tn 38, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee.

Detailplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavolikogu 22.11.2012 otsusega nr 59 on kehtestatud „Paldiski linnas Peetri 7, 7A, 7B, Peetri 9, 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering” (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1110/08).

Planeeritav ala hõlmab kõiki planeeringu nimetuses sisalduvaid maaüksuseid ning nende lähiala. Planeeringuala asub vahetult Paldiski Põhjasadama naabruses ning selle suuruseks on kokku ca ca 17,3ha (millest maismaaosa ca 12ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, reformimata riigimaale krundipiiri määramine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsu ja liiklusskeemi lahendamine, tehniliste kommunikatsioonide lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringu sisuline eesmärk on Paldiski põhjasadama alale kai planeerimine, kaubaterminali laiendamine. Maaüksuste sihtotstarveteks on planeeritud tootmismaad, välja arvatud Pakri tn 2, kus säilib senine sotsiaalmaa sihtotstarve. Kruntide suurimad lubatud täisehitusprotsendid jäävad vahemikku 45-60%, seni reformimata riigimaast moodustataval krundil 10% ning Jaama tee 2 krundil 80%. Suurim lubatud kõrgus ehitistel – 15m, Pakri tn 2 kinnistul olemasolev 25m.
Vastavalt eelpool nimetatud planeeringu raames koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustele on eksperdid jõudnud järeldusele, et kavandatav tegevus ei oma olulist negatiivset mõju sotsiaalmajanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale, inimese tervisele ning heaolule ega ka enamikele looduskeskonna aspektidele, kui rakendatakse hindamise aruandes soovitatud leevendus- ja seiremeetmeid.
 
Otsusega ning teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Rae tn 38, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/.

Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Paldiski Linnavalitsus algatas 19.10.2012. a korraldusega nr 312 Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine 4 kinnistuks, sh 3 ehitusõigusega kinnistuks üksikelamu püstitamise eesmärgil ning 1 maatulundusmaa kinnistuks, kruntide ehitusõiguse määramine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneering näeb kogu kinnistu ulatuses ette loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni. Planeeritav kinnistu paikneb vahetult kahe ulatusliku elamureservmaa juhtfunktsiooniga piirkonna vahel. Taotletav planeeringuala paikneb Pakri poolsaare idaosas osaliselt ranna piiranguvööndis ja selle suurus on 42668m2.  

Paldiski Linnavalitsus ei algatanud Kummeli tn 6 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist, kuna Detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist. Samuti on võimalik sobiva planeerimislahenduse väljatöötamisel tagada üldplaneeringuga seatud põhimõtteid.
Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja, koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski), kehtestaja Paldiski Linnavolikogu (Rae tn 38, 76806 Paldiski). Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Rae tn 38, Paldiski linn).

Kompressorjaama detailplaneeringu algatamine

Paldiski Linnavalitsus
teatab,

 
Paldiski Linnavalitsus algatas 23.05.2012. a korraldusega nr 159 Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on kinnistu moodustamine ning sellele ehitusõiguse määramine Kiili-Paldiski D-kategooria gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste määramine ja lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha ja see asub Paldiski linnas T-8 Tallinn – Paldiski maantee, Keila-Paldiski 110kV kaabelliinide, Keila valla ja Paldiski linna halduspiiri ning Ingeri tee vahelisel alal asuval reformimata riigimaal. Detailplaneeringu ala vastab Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringuga määratletud kompressorjaama asukohale. Nimetatud teemaplaneeringuga täpsustati kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut, millest lähtuvalt ei ole algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev.
Kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamiseks koostatud ning Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 kehtestatud „Maagaasi d-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil” teemaplaneeringu kohaselt on just antud alale ette nähtud gaasitorustiku ekspluateerimiseks vajaliku kompressorjaama rajamine. Asukoht on määratud nimetatud teemaplaneeringu KSH käigus kolme asukohavalikut võrreldes. Kehtestatud teemaplaneeringu KSH käigus kompressorjaama asukohavariantide võrdlemisel on oluliste aspektidena arvesse võetud võimalikku müra ja õhusaaste levikut. On jõutud järeldusele, et eelistatud asukohavariandi planeeringu kehtestamise korral ei avalda kompressorjaama väljaehitamine ega ekspluateerimine inimese tervisele ega heaolule olulist negatiivset mõju. Paldiski Linnavalitsus küsis 11.04.2012 kirjaga nr 9-11/559 Keskkonnaametilt seisukohta Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaama detailplaneeringu KSH algatamise või algatamata jätmise kohta. Keskkonnaameti 11.05.2012 kirjast nr HJR 6-8/12/9687-2 nähtub, et Keskkonnaamet ei pea võimalikuks asuda ühesele seisukohale Paldiski linnas maagaasi D-kategooria torustiku kompressorjaamadetailplaneeringu KSH algatamise või mitte algatamise vajalikkuse kohta. Paldiski Linnavalitsus on kaalunud planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju ega pea seda oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Rae tn 38, 76806 Paldiski). Detailplaneeringu koostaja on AS K-Projekt (ahtru 6a, 10151 Tallinn). Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Rae tn 38, Paldiski linn)

Selja kinnistu detailplaneeringu algatamine

Paldiski Linnavalitsus teatab,

Paldiski Linnavalitsus algatas 09.02.2012. a korraldusega nr 48 Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on tuulepargi (3 tuulikut) rajamine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 16,41 ha. Kinnistu piirneb põhjast Kadaka tee ning Pakri maastikukaitsealaga. Idast ja lõunast piirneb kinnistu reformimata riigimaaga ning läänest maatulundusmaa sihtotstarbega Riomäe kinnistuga.
Paldiski linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastus. Lisaks asub planeeringuala piirkondliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumalal. Algatatud planeering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Planeeringualal ega selle ümbruses ei ole ühtegi looduskaitselist objekti ega selle kaitseala. Lähim muinsuskaitsealune objekt asub enam kui 200m kaugusel ning selle vaadeldavus planeeringualalt puudub. Planeeringu sisuline eesmärk on ühiskondlike ehitiste kavandamine juba olemasolevate ühiskondlike ehitiste naabrusesse.
Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivate keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et detailplaneeringu raames on vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine järgmistel põhjustel:
        Detailplaneeringuala piirneb Pakri hoiualaga, mis on üleeuroopalise tähtsusega linnuala. Tuuleelektrijaam võib põhjustada negatiivseid mõjusid linnustikule.
        Planeeringuala paikneb nii maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kui ka Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku tuumalal. Tuuleelektrijaama rajamine rohevõrgustikule võib kaasa tuua rohevõrgustiku toimimise halvenemist.
        Tuulegeneraatorid on maastikupildis väljapaistvad objektid, mis põhjustavad olulist visuaalset mõju. Arvestades planeeringuala piirnemist Pakri maastikukaitsealaga on oluline visuaalset mõju hinnata.
        Arvestades juba tegutsevate ja ehitatavate tuuleelektrijaamade paiknemisega Pakri poolsaarel on võimalik koosmõjude esinemine linnustiku ja käsitiivaliste rändeteedel.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski), koostaja on AS K-Projekt Ahtri 6a, Tallinn), kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (Sadama 9, 76806 Paldiski).
Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee

Naadi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavalitsus teatab,

Paldiski Linnavalitsuse 09.02.2012 korraldusega nr 46 on kehtestatud Paldiski linnas „Naadi maaüksuse detailplaneering ".
Planeeritav ala hõlmab Naadi (katastritunnus 58001:005:0016) maaüksust, mis asub Paldiski linna keskusest idas Pallase elamupiirkonnas Saialille tänava ääres. Planeeringuala suuruseks on kokku  9057m2.
Detailplaneeringuga on ette nähtud 13 elamuma ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Viiel elamumaa krundil on ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks, ülejäänud kaheksa on kasutatavad aiamaana. Kruntidele pääs on tagatud MTÜ-le Naat kuuluvalt erateelt, millele omakorda on juurdepääs avalikult teelt(Saialille tänav). Muuhulgas on planeeringuga lahendatud haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, määratletud servituutide vajadus ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette pereelamumaa.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/.
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 12.01.2012. a korraldusega nr 20 Paldiski linnas Pakri tn 5 ja Linna park kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on on ühiskondlike ehitiste kavandamine Pakri tn 5 tootmismaa ja Linna park sotsiaalmaa maaüksustel, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringuala asub Paldiski linna keskuses ja selle suurus on ca 4 ha.

Paldiski linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks haljasala maa ning tootmismaa.
Planeeringualal ega selle ümbruses ei ole ühtegi looduskaitselist objekti ega selle kaitseala. Lähim muinsuskaitsealune objekt asub enam kui 200m kaugusel ning selle vaadeldavus planeeringualalt puudub. Planeeringu sisuline eesmärk on ühiskondlike ehitiste kavandamine juba olemasolevate ühiskondlike ehitiste naabrusesse.
Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivate keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et planeeringu elluviimisega kaasnev keskkonnamõju ei ole oluline ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski), koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51 004 Tartu), kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus ning juhul kui detailplaneering muudab kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut, on kehtestaja Paldiski Linnavolikogu (Sadama 9, 76806 Paldiski).Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 05.01.2012. a korraldusega nr 3 Paldiski linnas Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad). Arendaja eesmärgiks on antud detailplaneeringuga rajada muuhulgas teadus- ja tööstusparki elektrienergiaga varustav tuulepark. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha.

Paldiski linna üldplaneeringu järgselt on planeeringuala juhtotstarbeks elamu reservmaa ning looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastus. Planeering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivate keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et detailplaneeringu elluviimisega – tuulikute ja autonoomse energiavõrgu rajamisega - võivad kaasneda olulised eeldatavad keskkonnamõjud ning on nende eeldatavate mõjude väljaselgitamiseks ja vajadusel leevendavate meetmete määramiseks otsustanud algatada keskonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Detailplaneeringu kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (Sadama 9, 76806 Paldiski). Detailplaneeringu koostaja on Laansoo arhitektuuribüroo NXXN OÜ (Samblamäe, Rannaküla, 91104 Nõva vald).
Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 66 on kehtestatud Paldiski linnas teemaplaneering „Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Paldiski linna territooriumil”.
Teemaplaneeringu eesmärgiks oli Paldiski linna haldusterritooriumil Kiili – Paldiski maagaasi ühendustorustiku paiknemise ja torustiku kaitsevööndi määratlemine ning kehtiva üldplaneeringu täpsustamine. Planeeritav ala paikneb vahetult Paldiski linna ja Keila valla halduspiiri läheduses.
Detailplaneeringuga on määratletuud gaasitorustiku asukoht ning selle kaitsevööndi ulatus. Lisaks on reserveeritud koht kompressorjaama tarbeks ning määratletud Eesti-poolne koht veealuse Eesti-Soome ühendustrassi jaoks. Kehtestatud teemaplaneeringuga ei lahendatud konkreetsete gaasitarbijate jaotustorustikke. Selleks tuleb koostada eraldi planeering B-kategooria jaotustorustiku planeerimiseks. Teemaplaneering täpsustab eeltoodu mahus Paldiski linna üldplaneeringut.
Otsusega ning teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/.

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavolikogu algatas 27.10.2011. a otsusega nr 54 Paldiski linna haldusterritooriumi osal Nafta rafineerimise tehase teemaplaneeringu, mille eesmärk on kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine seoses Nafta rafineerimise tehase planeerimisega. Tehas on planeeritud kokku ca 250ha suurusele maa-alale, mis hõlmab Kadakaranna kinnistut, Paldiski-Padise maantee, Soomepoiste tee ja Tallinn-Paldiski raudtee vahelist maa-ala ning Tallinn-Paldiski raudtee, Leetse tee ja Keila-Paldiski kõrgepinge õhuliinide vahelist ala. Sama otsusega algatati eelpoolmainitud teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Nafta rafineerimise tehas on olulise ruumilise mõjuga objekt planeerimiseaduse § 292 lõike 1 tähenduses. Planeeringuala suuruse määratlemiseks on Paldiski Linnavalitsus teinud koostööd Harju Maavanemaga ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga. Planeeringuala suuruse on kooskõlastanud regionaalminister oma 22.07.2011 a kirjaga nr 13-3/52-5 „Olulise ruumilise mõjuga objekti planeeritava maa-ala suuruse kooskõlastamine (nafta rafineerimistehas)“.
Teemaplaneeringu algataja ning kehtestaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja on Paldiski Linnavolikogu. Planeeringu kehtestamiseks vajalike toimingute korraldaja on Paldiski Linnavalitsus.
Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning teemaplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn). 

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavalitsuse 27.10.2011 korraldusega nr 346 on tunnistatud kehtetuks Paldiski Linnavalitsuse 02.09.2010 korraldus nr 259 „Pakri teadus-, tööstus- ja logistikapargi (TTLP) detailplaneeringu koostamise algatamine Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel”. Otsus tunnistati kehtetuks, kuna detailplaneeringu koostamise algatamist taotlenud isik ei soovi jätkata detailplaneeringu koostamist nimetatud korraldusega määratletud piirides ning mahus.

Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavalitsuse 27.10.2011 korraldusega nr 345 on kehtestatud Paldiski linnas „Tallinna mnt 40 kinnistu detailplaneering ".

Planeeritav ala hõlmab Tallinna mnt 40 (58001:001:0079) maaüksust, mis asub Pakri poolsaare kaguosas Tallinn-Paldiski maantee T8 ning Tallinn-Paldiski raudtee vahelisel alal. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 26,08 ha.
Detailplaneeringuga on ette nähtud Tallinna mnt 40 kinnistu jagada kaheks ärimaa-tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning üheks tootmismaa krundiks puurkaevu jaoks. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa sihtotstarbe muutmist ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbeks. Kruntidele on planeeritud parklad sõiduautode vaheladustamise/parkimise eesmärgil ning laohooned parklate teenindamiseks. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud autotranspordi juurdepääsud Paldiski-Tallinna maanteelt ja kruntide sisene liikluskorraldus, raudteetranspordi juurdepääs Paldiski Tallinna raudteelt, haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette ettevõtluse reservmaa ning tootmismaa juhtotstarbelise tegevuse.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600.

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavalitsuse 27.10.2011 korraldusega nr 344 on kehtestatud Paldiski linnas „Pallase 8 kinnistu detailplaneering ".

Planeeritav ala hõlmab Pallase 8 (58001:005:0052) maaüksust, mis asub Pakri poolsaare keskosas Pallase elamupiirkonnas. Planeeringuala suuruseks on kokku ca 2,056 ha.
Detailplaneeringuga on ette nähtud 17 üksikelamukrundi moodustamine suurim täisehitusprotsent – 15%. Kuni 1000m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja 1 abihoone, 1000m2 kuni 1500m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja kuni 2 abihoonet ning üle 1500m2 suurustele kruntidele on lubatud püstitada 1 elamu ja kuni 3 abihoonet. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud juurdepääsud avalikult teelt ja parkimine kruntide siseselt, tehnovarustus, tule-, keskkonna- ja terviseohutus, esitatud olulisemad arhitektuurinõuded nin haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette pereelamu maa ja elamu reservmaa juhtotstarbega alad.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600.

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavalitsuse 13.10.2011 korraldusega nr 336 on kehtestatud Paldiski linnas „Majaka tee 2, Majaka tee 2b ning Salavat Julajevi tee detailplaneering ".

Planeeringuala asub Pakri poolsaare lääneosas Paldiski keskuses ning selle suuruseks on kokku ca 6,7 ha. Planeeritav ala hõlmab Majaka tee 2 (58001:002:0114), Majaka tee 2b (58001:002:0115), Salavat Julajevi tee 4 (58001:002:0134) maaüksusi ja Salavat Julajevi tee osa, mis on reformimata riigimaa.
Detailplaneeringuga on ette nähtud Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutele kaupade logistiline laoplats (konteiner, pakitud kaup), kus kavandatakse autode vaheladustamist. Mõlemast kinnistust on planeeritud eraldada Paldiski Majaka tee 11183 poolsest küljest maaüksused kergliiklustee rajamiseks. Majaka tee 2 ja Majaka tee 2b kinnistutele ehitusõigust hoonete püstitamiseks ei planeerita, küll aga võib püstitada kinnistu teenindamiseks vajalikke väikeehitisi kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga. Salavat Julajevi tee 4 katastriüksuse sihtotstarve on planeeringu lahenduse järgi kavandatud muuta hetkel kehtivast 100% sihtotstarbeta maast 100% transpordimaaks. Riigi reservmaa piiriettepanek AT040507032 hõlmatud maa-alast suurusega 3 984 m2 on samuti planeeritud moodustada transpordimaa sihtotstarbega maaüksus. Nimetatud kahel maaüksusel paikneb avalikuks kasutuseks ette nähtud Salavat Julajevi tee, mille äärde on planeeringuga kavandatud kõnnitee. Muuhulgas on planeeringuga lahendatud juurdepääsud ja liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, määratletud servituutide vajadus ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette ettevõtluse reservmaa.
 
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/ rubriigis "kehtestatud detailplaneeringud".
 

Detailplaneeringu algatamine Raja kinnistul

Paldiski Linnavalitsus teatab, 

Paldiski Linnavalitsus algatas 25.08.2011. a korraldusega nr 262 Paldiski linnas Raja kinnistu (registriosa nr 3239002) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 16 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, keskkonnatigimuste seadmine, vajadusel servituutide määramine. Samale alale on varem koostatud ning Paldiski Linnavalitsuse 08.04.2010 korraldusega nr 101 kehtestatud Raja kinnistu detailplaneering, mis nägi ette 42 elamumaa sihtotstarbega, 2 sotsiaalmaa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega ning 1 veekogudemaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise. Algatatava detailplaneeringu sisuline eesmärk on hetkel kehtiva detailplaneeringuga välja töötatud tehnovõrkude lahenduse muutmine ning ühe tootmismaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks ja sellele ehitusõiguse määramine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata Raja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivaid keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et detailplaneeringu elluviimisega, mis sisuliselt tähendab elamumaa sihtotstarbega kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ümberpaigutamist, ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).

Detailplaneeringu algatamine Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutel

Paldiski Linnavalitsus
teatab, 

Paldiski Linnavalitsus algatas 18.08.2011. a korraldusega nr 252 Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on olemasoleva Alexela kütuseterminali mahutipargi laiendamine (vedelgaasimahutipargi laiendamine 60 000 m3 ulatuses ja vedelkütusemahutipargi laiendamine 100 000 m3 ulatuses) kõrgahjušlaki töötlemise (puhastamise ja rikastamise) kompleksi rajamine s.h. sobivate kruntide moodustamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonna- ja riskialaste aspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine. Planeeringuala hõlmab Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243), Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244), Tallinna mnt 5 (katastritunnus 58001:005:0011), Rae tn 1d (katastritunnus 58001:001:0145), Rae põik 2 (katastritunnus 58001:001:0123), Majaka harutee T3 (katastritunnus 58001:001:0121), Majaka harutee T4 (katastritunnus 58001:001:0126), Rae tänava (katastritunnus 58001:002:0289), 8 Tallin-Paldiski tee lõik 1 (katastritunnus 58001:005:0116), Rae põik lõik 10 (katastritunnus 58001:005:0319), Lõuna tn 1 (katastritunnus 58001:005:0140), Lõuna tn 2 (katastritunnus 58001:005:0150), Lõuna tn 3 (katastritunnus 58001:005:0160), Lõuna tn 4 (katastritunnus 58001:005:0060), Lõuna tn 5 (katastritunnus 58001:005:0070), Lõuna tn 6 (katastritunnus 58001:005:0050) kinnistuid ja kinnistutega piirnevat reformimata riigimaad. Sama korraldusega algatas Paldiski Linnavalitsus eelpoolmainitud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Paldiski Linnavalitsus peab Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste juures vajalikuks keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist järgmistel põhjustel: Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis­süsteemi seaduse § 6 lg 1 p 35 on olemasoleva nafta- ja/või keemiatoodete terminali laiendamine olulise keskkonnamõjuga tegevus; Kavandatakse olemasoleva suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevuse laiendamist Paldiski linna keskuse alal.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul on kehtestaja Paldiski Linnavolikogu (Sadama 9, 76806 Paldiski).
Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).

Paldiski linnas Sadama tn 39a, 39b ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

PALDISKI LINNAVALITSUS TEATAB:

Paldiski Linnavalitsuse 11.08.2011 korraldusega nr 251 on kehtestatud "Paldiski linnas Sadama tn 39a, 39b ja nende lähiümbruse detailplaneering".
Planeeritav ala paiknes Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava ääres aiandusühistute piirkonnas. Planeeringuala hõlmab Paldiski linnas Sadama tn 39a (58001:003:0052), Sadama tn 39b (58001:003:0272) maaüksusi ja nende lähiümbrust.kokku pindalaga 3 ha.
Detailplaneeringuga on moodustatud 1 transpordimaa ning 8 elamumaa sihtotstarbega maaüksust. Kaheksa moodustatud elamumaa sihtotstarbega maaüksuse hulgas on kuus üle 600m2 suurusega krunti ning kaks alla 600m2 suurusega krunti. Alla 600m2 suurustele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ei ole määratud ehitusõigust ning on ette nähtud kasutamiseks aiamaadena. Üle 600m2 suurustele elamumaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõigus: suurim ehitusalune pind 10-15%, hoonete arv – 1 elamu ja vähemalt 1 abihoone, suurim kõrgus – 9m, maksimaalne korruselisus – 2. Detailplaneeringuga on kavandatud uus juurdepääs planeerintud kruntidele läbi Paldiski linnale kuuluva Sadama tn 37a kinnistu. Uus tänav on planeeringuga ette nähtud avalikult kasutatav tee. Detailplaneeringuga olemasolevast Sadama tn 39b kinnistust ja osaliselt Sadama tn 39a kinnistust moodustatud krundile on ette nähtud juurdepääs läbi Paldiski linnale kuuluva Pallase piirkond 7 kinnistu. Selleks on Pallase piirkond 7 kinnistule kantud juurdepääsu servituut. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette elamu reservmaa.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600 või Paldiski linna koduleheküljel http://www.paldiski.ee/.

Paldiski Linnavolikogu 24.04.2007 otsuse nr 23 kehtetuks tunnistamine

Paldiski Linnavalitsus

Teatab,
 
et Paldiski Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 41 on tunnistatud kehtetuks Paldiski Linnavolikogu 24.04.2007 otsuse nr 23 „Detailplaneeringu koostamise algatamine Pallase 10, Pallase 12 ja Pallase 12A maaüksustel ning nende lähiümbruses”. Otsus tunnistati kehtetuks, kuna kinnistute omanik ei ole huvitatud kolmele kinnistule detailplaneeringu koostamisest. Otsuse kehtetuks tunnistamise kohta esitas avalduse AÜ Võilill, kes oli ka detailplaneeringu algatamise taotluse esitaja.
Volikogu otsustega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600 või Paldiski linna koduleheküljel www.paldiski.ee.

Paldiski linnas Jaama tn 6 detailplaneeringu algatamine

Paldiski Linnavalitsus

Teatab,
 
Paldiski Linnavalitsus algatas 23.05.2011. a korraldusega nr 165 Paldiski linnas Jaama tn 6 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine. Täiendavaid tehnovõrke ega ehitusõigust ei määrata. Planeeringuala suurusega ca 4 ha paikneb Paldiski poolsaare lääneosas Paldiski lahe kaldal. Kinnistul paiknevad Paldiski linna puhastusseadmed. Kinnistul kasvavad üksikud puud. Katastriüksuse sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpoolmainitud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Algatatud detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.
Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivate keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et detailplaneeringu elluviimisega, mis sisuliselt tähendab kinnistu jagamist, ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega  ning detailplaneeringu algatamisega seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee

Majaka tee 9 ja Majaka tee 11 detailplaneeringu kehtestamine

 

Paldiski Linnavalitsuse 08. juuni 2011 korraldusega nr 189 on kehtestatud "Paldiski linna Majaka tee 9 ja Majaka tee 11 kinnistute detailplaneering".
Planeeritava ala suurus on ca 16ha. Planeeringuala hõlmab Majaka tee 9 (katastritunnus 58001:002:0119), Majaka tee 11 (katastritunnus 58001:002:0065)ja Majaka tee 9a (katastritunnus 58001:002:0071)kinnistuid. Ala piirneb läänest Majaka teega, põhjast Majaka tee 15, Kadaka tee 1 kinnistutega ja reformimata riigimaaga, idast Majaka tee 11a kinnistuga ja Majaka harutee T7 maaüksusega, lõunast Majaka tee 7 maaüksusega. Detailplaneeringuga on liidetud Majaka tee 9 ja Majaka tee 11 kinnistud üheks kinnistuks ning määratud sellele ehitusõigus ja hoonestusala, lahendatud juurdepääsud ja liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastuspõhimõtted, tehnovõrkudega varustatus, määratletud servituutide vajadus ning seatud keskkonna- ja kuritegevuse riske vähendavad tingimused. Majaka tee 9 ja Majaka tee 11 baasil moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks on planeeritud Ä-ärimaa 50% ulatuses ja T-tootmismaa 50% ulatuses. Maa otstarve detailplaneeringutes kasutatavate määratluste järgi on 100% laohoonete maa. Krunt on suurusega 154599m2, ning sellele on lubatud ehitada kokku 50000m2 ehitusaluse pinnaga kuni 25m kõrguseid hooneid. Lisaks olemasolevale alajaama krundile aadressiga Majaka tee 9a on planeeritud krunt uue alajaama püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Paldiski linna kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb antud alale ette ettevõtluse reservmaa.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600

Paldiski Peetri kindluse ja sellega piirnevate alade detailplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavalitsuse 12. mai 2011 korraldusega nr 136 on kehtestatud "Paldiski Peetri kindluse ja sellega piirnevate alade detailplaneering". Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.

Planeeritava ala suurus on ca 21,1ha. Planeeringuala moodustavad järgnevad maaüksused: Paldiski kindlus (58001:002:0313), Salavat Julajevi tee 1 (58001:002:0128), Salavat Julajevi tee 3 (58001:002:0314), Salavat Julajevi tee 4 (58001:002:0134), Rae tn 35 (58001:002:0216), Rae tn 39 (58001:002:0127), riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT040507032 ning reformimata riigimaad juurdepääsuks Rae tn 37 maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maa-alal linna puhke- ja rekreatsiooniala väljaarendamine. Detailplaneeringuga määratakse kruntide ehitusõigused, lahendatakse planeeringuala liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.

Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski linnavalitsuses, Sadama 9, Paldiski linn, tel 679 0600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 26.01.2011. a korraldusega nr 17 detailplaneeringu koostamise Paldiski linnas, Leetse mõisa - Leetse tee 22 (katastritunnus 58001:004:0014), Kansa (katastritunnus 58001:004:0006), Leetse (katastritunnus 58001:004:0018), Leetse tee 37 (katastritunnus 58001:004:0040)kinnistutel ja Leetse tee 36 moodustataval katastriüksusel ning osaliselt reformimata riigimaal. Planeeringuala suurus on ca 40ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Leetse mõisakompleksi taastamine ja osaline laiendamine, et luua sellest unikaalne turismi- ja külastusobjekt, avaliku ranna- ja puhkeala määramine ning sellele sobiva juurdepääsu kavandamine, maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja lähikinnistutele mõisa ning ümbritseva maastikuga sobiva hoonestuse planeerimine sh ehitusõiguse, hoonestusalade, juurdepääsu ja taristuga varustatuse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.
Sama korraldusega algatas Linnavalitsus eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Paldiski Linnavalitsus on kaalunud detailplaneeringuga eeldatavalt kaasneda võivate keskkonnamõjusid ja jõudnud järeldusele, et detailplaneeringu  elluviimisega võivad kaasneda olulised eeldatavad keskkonnamõjud eelkõige planeeringuala sellele osale, mis hõlmab Natura 2000 Pakri loodusala  ning on nende eeldatavate mõjude väljaselgitamiseks ja vajadusel leevendavate meetmete määramiseks otsustanud algatada keskonnamõju strateegilise hindamine (KSH).

Detailplaneeringu algataja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Kehtestaja on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul Paldiski Linnavolikogu (Sadama 9, Paldiski linn). Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korraldusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentidega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel.

Rukkisaare 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Paldiski Linnavalitsuse 06. jaanuari 2010 korraldusega nr 1 on kehtestatud detailplaneering Rukkisaare 3 maaüksusel (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1088/08 „Väike-Pakri saar Rukkisaare III maaüksuse detailplaneering“). Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.

Planeeritava kinnistu suurus on 49985 m2. Planeeringuala moodustab Rukkisaare 3 maaüksus. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeritava maa-ala krundipiiri määramine; ehitusõiguse, juurdepääsu, liiklusskeemi, parkimise määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning keskkonnatingimuste seadmine; kujade määramine; Pakri saarte arengukavas kirjeldatud eesmärkide elluviimine.

Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski linnas aiandusühistu Mooniõis kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Sadama 9, Paldiski linn, I korrus „Paldiski linnas aiandusühistu Mooniõis kinnistu detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku.

Detailplaneering on vastu võetud Paldiski Linnavalitsuse  30. detsembri 2010 korraldusega nr 395. Detailplaneeringus käsitletav maa-ala, Pallase piirkond 15 maaüksus (katastritunnus 58001:005:0052) pindalaga 1,6ha asub Pakri poolsaare keskosas Pallase elamupiirkonnas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aiandusühistule Mooniõis kuuluva Pallase piirkond 15 maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse andmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Detailplaneering on läbinud kooskõlastusringi lähteülesandes ette nähtud asutustega.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid perioodil 17.01.2011-30.01.2011 Paldiski Linnavalitsuse tööajal.

Paldiski Linnavalitsis teatab

Paldiski Linnavalitsuse 02. detsembri 2010 korraldusega nr 373 on kehtestatud „Sadama tn 38a kinnistu detailplaneering“. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.

Planeeritava kinnistu suurus on 31833 m2. Planeeringuala moodustab Sadama tn 38a kinnistu ja selle lähiümbrus. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine Paldiski tuulepargi alajaamade püstitamiseks, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.
Korraldusega ning detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 25.11.2010. a korraldusega nr 371 Paldiski linnas Rae, Sadama, Peetri tänavate kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab kinnistuid aadressidega Rae tn 27 (katastritunnusega 58001:002:0036), Rae tn 27g (katastritunnusega 58001:002:0228), Rae tn 29 (katastritunnusega 58001:002:0062), Rae tn 29a (katastritunnusega 58001:002:0210), Rae tn 31 (katastritunnusega 58001:002:0038), Rae tn 33 (katastritunnusega 58001:002:0131), Rae tn 33a (katastritunnusega 58001:002:0081), Muuli tn 1 (katastritunnusega 58001:002:0049), Muuli tn 2 (katastritunnusega 58001:002:0001), Muuli tn 3 (katastritunnusega 58001:002:0058), Muuli tn 4 (katastritunnusega 58001:002:0146), Muuli tn 4a (katastritunnusega 58001:002:0077), Peetri tn 28 (katastritunnusega 58001:002:0043), Peetri tn 30 (katastritunnusega 58001:002:0011) ning kolme üksteisest lahus olevat reformimata maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 6,1 ha.  Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavas alas  asuva seni riigi omanduses oleva maa-ala kruntideks jaotamine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; planeeringuala läbivate olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndite määramine.

Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Kuna keskkonnatingimused planeeritaval alal on tüüpilised samuti Paldiski linna keskosas naabruses paiknevate maa-alade keskkonnatingimustega, pole põhjust ega vajadust keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks.
Lähtuvalt eelnevast ja sellest, et planeeringu eesmärgiks on vaid maa-ala kruntideks jaotamine, olemasolevate tänavate ja teede kruntide määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste kaitsevööndite määramine ning kuna detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale. Paldiski Linnavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavad keskkonnamõjud ei ole olulised ka vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule (KeHJS § 6).
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentidega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 25.11.2010. a korraldusega nr 370 Paldiski linnas Rae, Sadama, Tuule tänavate kvartali detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab kinnistuid aadressidega Rae tn 40 (katastritunnusega 58001:002:0039), Rae tn 42 (katastritunnusega 58001:002:0181), Rae tn 44 (katastritunnusega 58001:002:0051), Rae tn 44g (katastritunnusega 58001:002:0229), Rae tn 46 (katastritunnusega 58001:002:0052), Rae tn 48 (katastritunnusega 58001:002:0219), Rae tn 52 (katastritunnusega 58001:002:0041), Rae tn 52g (katastritunnusega 58001:002:0232), Rae tn 54 (katastritunnusega 58001:002:0063), Rae tn 56 (katastritunnusega 58001:002:0223), Sadama tn 13 (katastritunnusega 58001:002:0440), Sadama tn 15 (katastritunnusega 58001:002:0044), Sadama tn 15a (katastritunnusega 58001:002:0093), Sadama tn 17 (katastritunnusega 58001:002:0132), Sadama tn 19 (katastritunnusega 58001:002:0045), Sadama tn 21 (katastritunnusega 58001:002:0046), Sadama tn 23 (katastritunnusega 58001:002:0024), Sadama tn 25 (katastritunnusega 58001:002:0260), Sadama tn 27 (katastritunnusega 58001:002:0220), Sadama tn 29 (katastritunnusega 58001:002:0490), Tuule tn 9 (katastritunnusega 58001:002:0298) ning kolme üksteisest lahus olevat reformimata maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 17 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavas alas  asuva seni riigi omanduses oleva maa-ala kruntideks jaotamine; tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku omandis oleval maal asuva olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; planeeringuala läbivate olemasolevate tehnorajatiste kaitsevööndite määramine.

Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Kuna keskkonnatingimused planeeritaval alal on tüüpilised samuti Paldiski linna keskosas naabruses paiknevate maa-alade keskkonnatingimustega, pole põhjust ega vajadust keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks.
Lähtuvalt eelnevast ja sellest, et planeeringu eesmärgiks on vaid maa-ala kruntideks jaotamine, olemasolevate tänavate ja teede kruntide määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste kaitsevööndite määramine ning kuna detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale. Paldiski Linnavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavad keskkonnamõjud ei ole olulised ka vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule (KeHJS § 6).
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentidega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn) ja Paldiski linna kodulehel www.paldiski.ee
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 11. novembri 2010 korraldusega nr 347 on kehtestatud „Kadakamarja tn 1 kinnistu detailplaneering“. Detailplaneering viidi läbi lihtsustatud korras. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.

Planeeritava ala suurus on 1598 m2. Planeeringuala moodustas Kadakamari 4 kinnistu ja selle lähiümbrus. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistule Kadakamari 4 ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, planeeritavale maa-alale keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

Detailplaneeringuga on määratud Kadakamari tn 1 kinnistu ehitusõigus, krunt jalgtee rajamiseks, teede paiknemine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus, tuleohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning kuritegevusriskide ennetamise abinõud, servituutide vajadused, kinnisomandi kitsendused, olulisemad arhitektuurilised nõuded, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Käesoleval ajal on Kadakamari 4 kinnistu aadressiks Kadakamarja tn 1 ja muudatus on regisriosa nr 8941102 I jakku maakatastri andmetena üle võetud 13.12.2009.
 
Paldiski Linnavalitsuse 11. novembri 2010 korraldusega nr 348 on kehtestatud „Lepiku tn 1A kinnistu detailplaneering“. Detailplaneering viidi läbi lihtsustatud korras. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala suurus on ca 0,3ha. Planeeringuala moodustas Lepiku tn 1A kinnistu ja selle lähiümbrus. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Lepiku tn 1A maaüksuse ehitusõiguse määramine eluhoone rajamiseks, samuti planeeritavale maa-alale keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga on määratud Lepiku tn 1A kinnistu ehitusõigus ja korrigeeritud varemplaneeritud tänavamaade piire, teede paiknemine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus, tuleohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning kuritegevusriskide ennetamise abinõud, servituutide vajadused, kinnisomandi kitsendused, olulisemad arhitektuurilised nõuded, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
 
Paldiski Linnavalitsuse 11. novembri 2010 korraldusega nr 349 on kehtestatud „Kadakamarja tn 3 kinnistu detailplaneering“. Detailplaneering viidi läbi lihtsustatud korras. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut.
Planeeritava ala suurus on 1576m2. Planeeringuala moodustas Kadakamari 3 kinnistu ja selle lähiümbrus. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistule Kadakamari 3 ehitusõiguse määramine eluhoonete rajamiseks, planeeritavale maa-alale keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.
Detailplaneeringuga on määratud krundijaotus – uus krunt juurdesõidutee rajamiseks, Kadakamarja tn 3 kinnistu ümberkruntimine ning kruntide ehitusõigused, teede paiknemine, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtted, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus, tuleohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning kuritegevusriskide ennetamise abinõud, servituutide vajadused, kinnisomandi kitsendused, olulisemad arhitektuurilised nõuded, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Käesoleval ajal on Kadakamari 3 kinnistu aadressiks Kadakamarja tn 3 ja muudatus on registriosa nr 8925602 I jakku maakatastri andmetena üle võetud.
Korraldustega ning detailplaneeringutega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 07.10.2010. a korraldusega nr 291 Paldiski linnas Sarve tee 2  detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sarve tee 2 (58001:005:0153) maaüksust. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava ääres aiandusühistute piirkonnas ning selle suuruseks on kokku ca 696m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks, juurdepääsu ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringu eesmärkidest ükski ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohaselt olulise keskkonnamõjuga tegevus ega kuulu ka § 6 lõikes 2 toodud valdkondade hulka, mille puhul tuleks otsustajal anda olulise keskkonnamõju eelhinnang ning detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 07.10.2010. a korraldusega nr 290 Paldiski linnas Sadama tn 39a, 39b ja nende lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Sadama tn 39a (58001:003:0052), Sadama tn 39b (58001:003:0272) maaüksusi ja nende lähiümbrust. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Sadama tänava ääres aiandusühistute piirkonnas ning selle suuruseks on kokku ca 3ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Kokku moodustatakse 7 elamukrunti. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringu eesmärkidest ükski ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohaselt olulise keskkonnamõjuga tegevus ega kuulu ka § 6 lõikes 2 toodud valdkondade hulka, mille puhul tuleks otsustajal anda olulise keskkonnamõju eelhinnang ning detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 02.09.2010. a korraldusega nr 258 Pakri Elukestva Arengu Keskus (PEAK) detailplaneeringu Paldiski linnas Saariku (58001:006:0018), Loo (58001:006:0014) ja Uustalu (58001:006:0009) maaüksustel. Planeeringuala asub Pakri poolsaare idaosas Vana Tallinna maantee ääres ning selle suuruseks on kokku 8,89 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kõiki võimalikke hoolekande valdkondi hõlmav Paldiski sotsiaallinnak. Selleks on planeeritakse elamiskeskkond ca 300 hoolekannet vajavale elanikule, hooldusabikeskus, esmatarbekauplus, meelelahutuse ja tegevuskeskused. Sotsiaallinnaku erisuunaks on võetud keskkonnasõbralikkus. Terve linnak planeeritakse hoonestada passiivmaja standarditele vastavate hoonetega, kasutada rohelist energiat. Linnakusse ei planeerita autotransporti, ühendus Paldiski linna keskusega toimub elektribussiga. Planeeritud sotsiaallinnakusse planeeritud asutused kujunevad ka Kersalu elamispiirkonna teeninduskeskuseks. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringu eesmärkidest ükski ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohaselt olulise keskkonnamõjuga tegevus ega kuulu ka § 6 lõikes 2 toodud valdkondade hulka, mille puhul tuleks otsustajal anda olulise keskkonnamõju eelhinnang ning detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 02.09.2010. a korraldusega nr 259 Pakri teadus-, tööstus- ja logistikapark (TTLP) detailplaneeringu koostamise Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku 56,27ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus-, logistika- ja tööstuspark, mis loob koostöö tekkimist soodustava keskkonna teaduse ja tootmise vahel. Park soovitakse rajada ühtse arhitekruurse ilmega, keskkonnasõbralikuna, passiivmaja standardeid ning „aruka maja“ tehnoloogial põhineva linnakuna, mis kasutab alternatiivenergiat. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpool nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lähtuvalt asjaolust, et detailplaneeringu eesmärkidest ükski ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 kohaselt olulise keskkonnamõjuga tegevus ega kuulu ka § 6 lõikes 2 toodud valdkondade hulka, mille puhul tuleks otsustajal anda olulise keskkonnamõju eelhinnang ning detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, ei pea Paldiski Linnavalitsus planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks ning jätab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algatamiseks esitas taotluse Paldiski Ettevõtjate Liit MTÜ (Sadama 9, 76806, Paldiski). Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus teatab  Paldiski linnas Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest, avalikustamisest ja avalikust arutelust.

Paldiski Linnavolikogu algatas 20.01.2010.a otsusega nr 17 Paldiski linna haldusterritooriumi osal Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu, mille eesmärk on kehtiva Paldiski linna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine seoses veeldatud loodusliku maagaasi terminali planeerimisega. Planeeringuala moodustavad kavandatava terminali asukohast (Paldiski linn Pakrineeme, katastritunnus 58001:003:0271) lähtuv 750 m raadiusega mõjuala ning lähiümbruses asuvad maaüksused kogupindalaga ligikaudu 220 ha.

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine toimus  ajavahemikul 26.veebruar - 15.märts 2010 ning programmi tutvustav avalik arutelu toimus 16. märtsil 2010.

Keskkonnaamet keskkonnamõju strateegilise hindamise järelvalvajana andis KSH programmile heakskiidu oma 19.05.2010 kirjaga nr 6-8/6273-11.
 
Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda ajavahemikul 22. juuni - 13.juuli 2010.a Paldiski Linnavalitsuses, aadressil Paldiski linn, Sadama tn 9, (kontaktisik Arvo Täks, tel 679 0612) ning Paldiski Linnavalitsuse kodulehel http://www.paldiski.ee.

Planeeringu koostamise algataja on Paldiski Linnavolikogu, e-mail: paldiski@paldiski.ee.

Planeeringu ja KSH koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus, e-mail: paldiski@paldiski.ee.

Arendaja (planeeringu koostamisest huvitatud isik) on Balti Gaas OÜ, Keemia 11-23, 10616 Tallinn. Kontaktisik: Sergei Timoshenko (timoshenkos@hot.ee)

KSH läbiviija on OÜ E-Konsult, Laki 12A-501, Tallinn. Kontaktisik: Lembit Linnupõld (6646730, admin@ekonsult.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, Tallinn (627 2193, info@keskkonnaamet.ee).

Avaliku väljapaneku ajal saab KSH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööpäeviti kl 09:00-15:00 Paldiski Linnavalitsuses, Sadama 9 (kontaktisik Arvo Täks, tel 679 0612, e-posti aadressil: arvo.taks@paldiski.ee).

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 16. juulil 2010. a algusega kell 14.00 Paldiski Linnavalitsuse saalis, Sadama 9.
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 20. mai 2010 korraldusega nr 172 „Detailplaneeringu kehtestamine Paldiski linnas Rae, Kivi, Peetri ja Pakri tänavatega piirneval alal“ on kehtestatud „Paldiski linnas Rae, Kivi, Peetri ja Pakri tänavatega piirneva maa-ala detailplaneering“.

Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavolikogu 31.01.2008 otsusega nr 2. Planeeritava ala suurus on ca 5,8ha. Planeeringuala moodustab Rae, Kivi, Peetri ja Pakri tänavatega piirnev kvartal ja selle piir kulgeb mööda nimetatud tänavate telgjooni. Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeeringualas asuva planeeritava ja seni riigi omanduses oleva maa-ala kruntideks jaotamine, tänavate maa-alade täpsustamine ja planeeringualal liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, olemasolevate tänavate ja teede kaitsevööndite-, samuti planeeringuala läbivate tehnorajatiste kaitsevööndite määramine.
Kvartal on hoonestatud. Sellel asub 7 5-korruselist korterelamut, 2 2-korruselist korterelamut, 1 -korruseline jaekaubandushoone, toitlustushoone, munitsipaalettevõtte administratiivhoone, kiosk ning alajaam. Planeeringualal on 9 olemasolevat elamumaa sihtotstarbega kinnistut, 3 olemasolevat ärimaa kinnistut, 3 olemasolevat tootmismaa kinnistut (alajaam ning kunagiste kohalike gaasijaamade kinnistud) ning lisaks 2 lahus reformimata riigimaa maaüksust. Detailplaneeringuga olemasolevate kinnistute piire ega sihtotstarbeid ei muudetud. Reformimata riigimaa maaüksused on jagatud 1 liiklusmaa sihtotstarbega maaüksuseks suurusega 3639m2(parkla), 2 sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa maaüksusteks suurustega 995 m2 ja 815m2 (haljasalad) ning 1 ärimaa sihtotstarbega maaüksuseks suurusega 61m2 (kioski teenindamsieks). Olemasolevatel kinnistutel lahendati ära parkimiskorraldus. Osade kinnistute tarbeks, millel ei olnud võimalik parkimiskohti ära mahutada, on planeeritud reformimata riigimaast moodustatud liiklusmaa maaüksusele ühisparkla. Eraõiguslike isikute maal asuvaid läbipääsude jaoks eraldi liiklusmaa krunte ei moodustatud, vaid sõlmiti lepingud eratee avaliku kasutuse kohta.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut.
Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.
 

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 06.05.2010. a korraldusega nr 142 Paldiski linnas Sadama tn 38a kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeritava kinnistu ehitusõiguse määramine Paldiski tuulepargi alajaamade püstitamiseks, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpoolmainitud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Algatatud detailplaneering on üldplaneeringut muutev ja selle käigus on kavas muuta maakasutuse juhtfunktsiooni. Kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks peale detailplaneeringu kehtestamist oleks – Tehnoehitisemaa, võimaldamaks laiendatud Paldiski tuulepargil liituda Eesti Energiaga. Paldiski Linnavalitsus on seisukohal, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule (KeHJS § 6) ei ole detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavad keskkonnamõjud olulised ja seepärast jätab keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algatamiseks esitas taotluse Eesti Energia AS (Laki 24, 12915 Tallinn). Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsus algatas 06.05.2010. a korraldusega nr 140 Paldiski linnas Koka, Tralli 2, Tallinna mnt 16 ja Tallinna mnt 18 kinnistute ja nende lähiümbruse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on planeeritava maa-alal uute kruntide moodustamine, osaliselt maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on planeeritaval alal Paldiski Lõunasadama tööstuspargi arendamine - Paldiski Lõunasadamaga piirnevale alale nähakse ette kaupadele lisaväärtust andev/tootev tööstus. Arendatavas tööstuspargis kavandatakse erineva suurusega (0,5 - 5 ha) krundid äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, lahendatakse tööstuspargi sisene teede ja kommunikatsioonide võrgustik, raudteeühendus ning sadevee ärajuhtimine alalt. Sama korraldusega jättis Paldiski Linnavalitsus algatamata eelpoolmainitud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu koostamise juures ei kavandata tootmistegevust, mille keskkonnaohtlikkust tuleks planeeringu koostamise käigus välja selgitada. Paldiski Linnavalitsus on seisukohal, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule (KeHJS § 6) ei ole detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavad keskkonnamõjud olulised ja seepärast jätab keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu algatamiseks esitas taotluse AS Tallinna Sadam (Sadama 25, 15051 Tallinn). Detailplaneeringu algataja ning kehtestaja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (Sadama 9, 76806 Paldiski). Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsusega ning detailplaneeringuga seotud muude dokumentide ja kirjadega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses tööpäevadel (Sadama 9, Paldiski linn).

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavolikogu 22. aprill 2010 otsusega nr 32 on tunnistatud kehtetuks Paldiski Linnavolikogu 22.05.2008 otsus nr 23 „Peetri tänavaga, Pakri tänavaga, Mere tänavaga ja Sadama tänavaga piirneval maaüksusel detailplaneeringu koostamise algatamine“. Otsus tunnistati kehtetuks, kuna Paldiski Linnavalitsusel kui planeeringu algatamiseks ettepaneku teinud isikul puuduvad finantsvahendid ja vajadus detailplaneeringu läbiviimiseks.

Volikogu otsustega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavolikogu 22. aprill 2010 otsusega nr 31 on tunnistatud kehtetuks Paldiski Linnavolikogu 30.09.2008 otsus nr 44 „Paldiski Lõunasadama tööstuspargi ala detailplaneeringu algatamine“. Otsus tunnistati kehtetuks, kuna planeeringualaga hõlmatud kinnistute omanik ja detailplaneeringu algatamist taotlenud AS Tallinna Sadam ei ole huvitatud detailplaneeringu koostamisest.

Volikogu otsustega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 08. aprill 2010 korraldusega nr 102 „Paldiskis Pakri tn 5, Pakri tn 5a, Pakri tn 7, Rae tn 36a ja Linna park maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud „Paldiskis Pakri tn 5, Pakri tn 5a, Pakri tn 7, Rae tn 36a ja Linna park maaüksuste detailplaneering (Paldiski linnavalitsuse poolt koostatud töö nr DP03-2009).

Detailplaneering on algatatud Paldiski Linnavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 42. Planeeringuala on laiendatud Paldiski Linnavolikogu 22.05.2008 otsusega nr 22. Planeeringuala hõlmab Pakri tn 5 (katastritunnus 58001:002:0500), Pakri tn 5a (katastritunnus 58001:002:0074), Pakri tn 7 (katastritunnus 58001:002:0224), Rae tn 36a (katastritunnus 58001:002:0082) ja Linna park (katastritunnus 58001:002:0233) maaüksusi ning selle suurus on kokku ca 6,34 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kruntide ehitusõiguse määramine erinevate olemasolevate kultuuri- ja spordiehitiste korrastamiseks ja laiendamiseks, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeringu lahenduse alusel moodustub 1 sotsiaalmaa alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa kinnistu, 1 liiklusmaa kinnistu, olemasolev 1 sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa kinnistu, 1 olemasolev tootmismaa kinnistu ning lisaks 2 tootmismaa kinnistut (alajaamad). Detailplaneering on muuhulgas aluseks jalgpallistaadioni rajamisele Pakri tn 7 kinnistule.Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga.
Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 08. aprill 2010 korraldusega nr 101 „Raja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud „Raja kinnistu detailplaneering (Plesart Stuudio töö nr 07EP-2007).

Planeeritava ala, mis hõlmab Raja maaüksust katastritunnusega 58001:007:0401, suurus on 15,52 ha. Detailplaneeringu koostamine algatati Paldiski Linnavolikogu 08.02.2007. a otsusega nr 13 ja selle eesmärgiks oli Raja kinnistu kruntideks jagamine, planeeritud kruntidele ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Kokku moodustatakse 42 elamumaa kinnistut, 2 sotsiaalmaa kinnistut, 1 tootmismaa kinnistu, 1 veekogude maa kinnistu ning lisaks teemaa kinnistud. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis määrab antud planeeringualal maakasutuse juhtfunktsiooniks elamu reservmaa.
Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses: Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 08. aprill 2010 korraldusega nr 99 on algatatud detailplaneeringu koostamine Väike-Pakri sadama kinnistul. Koos detailplaneeringuga algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 5,0 ha. Planeeritav maa-ala paikneb Väike-Pakri saarel. Detailplaneering muudab Paldiski linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine väikesadama väljaehituseks, mis loob eeldused Pakri saarte arenguvõimalusteks; juurdepääsude ja liiklusskeemi väljatöötamine, heakorrastuse määramine ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine. Sadam on mõeldud eelkõige Väike-Pakri saare elanikkonna ja turistide teenindamiseks. Planeering käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi.
Detailplaneeringut koostab Pakri Saarte Arendamise Sihtasutus, planeeringut korraldab Paldiski Linnavalitsus.
Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses:Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Paldiski Linnavalitsus teatab

Paldiski Linnavalitsuse 08. aprill 2010 korraldusega nr 97 on algatatud detailplaneeringu koostamine Jaama tn 6c kinnistul. Koos detailplaneeringuga algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 15085 m2 . Planeerintav kinnistu on piiratud edelast Pakri lahega, loodest Jaama tn 6 kinnistuga, kirdest Tallinn-Paldiski raudteega, kagust kinnistuga Jaama tn 6b. Detailplaneering ei muuda Paldiski linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine kuni 1350 tonnise veeväljasurvega kalalaevu ja muid aluseid teenindava väikesadama väljaehituseks. Väikesadam on mõeldud eelkõige samale kinnistule rajatava kalatööstusliku külmhoone teenindamiseks. Planeeringuga määratakse kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus, maa-ala heakorrastus, lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud, parkimine jne), tehno võrkudega ja varustusega seotud lahendused. Planeering käsitleb loodava sadama territooriumi ja akvatooriumi.

Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Paldiski Linnavalitsuses:Sadama 9, Paldiski linn, tel 6790600.

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...