EST | ENG | RUS

Linnavalitsuses toimus Pakri saarte üldplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

31. märtsil toimus Paldiski Linnavalitsuses Pakri saarte üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik arutelu.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja planeerimisseadusele on üheks kohaliku omavalitsuse kohustuseks  oma territooriumi  tasakaalustatud arendamine, mille aluseks on ruumiline planeerimine ehk siis üldisemate (üldplaneeringud) ja detailsemate (detailplaneeringud) koostamine.

Kuna Paldiski Linnavolikogu poolt 14.juunil 2005 kehtestatud linna üldplaneeringus ei käsitleta piisava täpsuse ga Pakri saari, algatas volikogu 08.02.2008 oma otsusega nr 17 Pakri saarte üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Viidi läbi konkurss planeerija leidmiseks ja moodustati töörühm, kes asus planeeringut koostama.

Käesoleva aasta märtsiks  said valmis planeeringu eskiis ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne, mida tutvustati linnarahvale avalikul väljapanekul ja mille avalik arutelu toimus 31.märtsil linnavalitsuses.

Ülalnimetatud dokumentidega on võimalik tutvuda  planeeringu koostaja – OÜ Hendrikson & Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee/?m1=66&m2=67

Kokku laekus 6. märtsist kuni 27. märtsini avalikult väljapandud eskiislahenduse ja KSH aruande kohta neli kirjalikku ettepanekut. Eskiislahenduse ja KHS-i teostanud Hendrikson & Ko OÜ esindajad, keskkonnaspetsialist Riin Kutsar ja planeerimisspetsialist Laura Uibopuu, tutvustasid oma tööd ja kommenteerisid laekunud ettepanekuid.

Tallinna Tervisekaitsetalitus juhtis tähelepanu kahele asjaolule. Planeerijatel soovitati sadamate planeerimisel ja asukoha valikul arvestada saarte paiksete elanikega ja samuti puhkepaikadega, et tagada sadama tegevusega kaasneva müra normi piiresse mahtumine. Samuti palub Tervisekaitsetalitus saarte üldplaneeringus sätestada uute puurkaevude rajamisele sanitaarkaitsetsooni määramise nõude.

Pakri Saarte Kogukond tahab planeeringust kaotada Suurküla kohta käiva detailplaneeringu nõude

MTÜ Pakri Saarte Kogukond tegi  kaks ettepanekut, millest esimese järgi on üldplaneeringus Väike-Pakri Suurküla detailplaneeringu nõue ülearune. Teise ettepanekuga tahetakse Suurkülas ümber Siimas A6 talukoha viiv tee säilitada erateena.

Planeeringu koostajate sõnul saatsid nad teabenõude siseministeeriumile ja Harju maavalitsusele, et selgitada võimalust Suurküla kohta käiva detailplaneeringu nõude väljajätmist üldplaneeringust. Seaduse järgi kehtib linnades ja alevikes detailplaneeringu nõue, mõlemad saared on Paldiski linna haldusterritooriumi osa, seepärast on eskiisis praegu ka detailplaneeringu nõue Suurküla kohta sisse kirjutatud.

Talukohast Siimas A6 ümber viiva eratee säilitamise soov on Hendrikson & Ko esindajate sõnul maaomaniku puhul põhjendatud ja seda küsimust saab lahendada omavalitsusega kokkuleppel.

 OÜ Pakri Tarvas esindaja Ilmar Heinleht palub ÜP seletuskirja täiendada klausliga, kõik maaomanikud, kes ei soovi, et kariloomad nende maale satuksid, peaksid ise piirama oma maatüki taraga.

Marika Eomois tahab, et saared jääksid turistide tarbeks

Kui Pakri saarte üldplaneeringu eskiislahendus näeb ette kahe tiheasustusega küla ja ka hajali paiknevate elukohtade teket, siis Marika Eomoisa ettepanekud tõmbaksid sellele plaan ile kriipsu peale.

Marika Eomois esitas oma kirjas ettepaneku jätta Pakri saarte maade juhtfunktsioonid muutmata ja teha KSH tuulepargile ning loodusturismi rajatiste kaardistamiseks ja mõjuks. Planeeringu koostajad selgitasid, et 2008. aasta veebruarikuus Paldiski linnavolikogu otsusega algatatud Pakri saarte üldplaneering algatati just eesmärgiga täpsustada saarte maakasutust, mistõttu ei saa Eomoisa ettepanekut arvesse võtta.

Tuulepargi rajamist Pakri saartele ei ole Pakri saarte üldplaneeringus käsitletud, kuna sellist arendust reaalsuses saartele ei kavandata – tuulepargi rajamist Natura alal e on väga keeruline läbi suruda.

Loodusturismi arendamist aga Pakri saarte üldplaneeringuga ei välistata: pinnasteed jäävad matkajate kasutusse, ette on nähtud ka kolm lühemat uut kergliiklusele mõeldud teelõiku, et suunata inimeste liikumist maastikul ning võimaldada ligipääs huviväärsusteni (Suur-Pakri põhjarannik ja kirikuvaremed). Samuti on lubatud turismirajatiste püstitamine looduslikule haljasmaale.

Avaliku arutelu jooksul tegi Andrei Martõnjak ettepaneku täpsustada üldplaneeringu seletuskirjas, mis saab kahe saare vahelisest ühendussillast ja mis otstarbel oleks võimalik seda kasutada. Samuti selgitada, mida mõeldakse maastikuanalüüsi koostami se all, mida see endas täpselt sisaldama peab.

Inimesed ei saa üldplaneeringu vajalikkusest aru

Mitmed küsimused esitatati selle kohta, miks praegusel ajal, kui raha napib, kulutatakse seda saartele üldplaneeringu tegemiseks. Samuti peeti planeeringut utoopiliseks, kuna keegi ei uskuvat, et sinna ka planeeritud pooltuhat elanikku leidub.

Abilinnapea Heldur Suun põhjendas üldplaneeringu algatamist möödunud aasta alguses kohaliku omavalitsuse kohustusega oma territooriumi arendada. „ Kas te siis tahate, et sinna võiks ehitada ükspuha mida – kas või pilvelõhkujaid?“ küsis abilinnapea Andrei Martõnjak, selgitades, et üldplaneering kaitseb saart sinna sobimatute ehituste eest.

Samas tõdes Suun, et eelmisel aastal, kui üldplaneering algatati, ei osatud rahapuudust ette näha.Tulevaste elanike pärast aga ei tasu muretseda, kuna need ei pea seal olema kohe planeeringu kehtimahakkamisega, need võivad sinna ka hoopis tulemata jääda. Aga kellel soovi oma kodu rajada, saab üldplaneeringu toel väiksema asjaamisega läbi.

Inimesi oli hirmutatud tuumajaamaga

Nagu paljud avalikud arutelud, ei pääsenud ka seekordne ilma kuulujuttude kummutamiseta. Mõni kõneleja arvas, et üldplaneeringu tegemisel pole mingit mõtet, kuna linnavalitsus otsustab nagunii Pakrile tuumajaama ehitada. Neile püüdis abilinnapea Martõnjak selgeks teha, et tuumajaama ehitamist ei otsustata ei Paldiski linnas ega isegi Eestimaal. Energia on nii strateegiline vajadus, mille kohta langetatakse otsuseid Martõnjaki sõnul Euroopa Liidus.

Ürituste kalender

E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...