EST | ENG | RUS

Rahvastikutoimingute tegemine rahvastikutoimingute spetsialisti puhkuse ajal

Rahvastikutoimingute spetsialist  on puhkusel 12.07.2017 - 25.07.2017  ja 7.08.2017 - 13.08.2017  

Nimetatud  perioodil toimingute tegemiseks palume  eelnevalt  leppida kokku aeg linnasekretäri telefonil 6790616.

Paldiski Linnapäev

Kontsert

Paldiski elanikud hääletasid suurvallaks ühinemise vastu

HARJU MAAVALITSUS
PRESSITEADE
31.05.2017

27. ja 28. mail toimus Paldiski elanike küsitlus, kus anti seisukoht valitsuse ettepanekule Paldiski ühendamiseks Lääne-Harju vallaga. Küsitluse korraldas Harju maavanem, kuna Paldiski linn ise seda küsitlust tähtaegselt läbi ei viinud.
 
Paldiski ja Keila linna ning Keila, Padise ja Vasalemma valla ühendamist Lääne-Harju vallaks toetas 41 Paldiski elanikku ja vastu oli 162. Küsitlusel osalemise õigus oli 3218 vähemalt 16-aastasel Paldiski elanikul, kellest küsitlusel osales 6,3% nimekirja kantutest.
 
Harju maavanem Ülle Rajasalu kinnitas täna küsitlustulemused. "Tänan kõiki paldisklasi, kes tulid arvamust avaldama. Esitan nõuandvat rolli omavad küsitlustulemused Rahandusministeeriumile, et need saaksid haldusreformi alases analüüsis ja argumentatsioonis oma rolli täita," ütles Rajasalu.
 
Paldiski elanikele oli see poole aasta jooksul kolmas võimalus küsitlusel osaleda. Eelmise aasta novembris andis ettepanekule ühineda vabatahtlikult Keila valla, Vasalemma valla, Padise valla ja Nõva vallaga poolthääle 70 Paldiski elanikku, vastuhääletajaid oli 243. Mai alguses Paldiski linna ja Padise valla ühinemise küsitluses korraldatud küsitluses toetas ühinemisettepanekut 54 elanikku 110 osalenust.
 
Kõik haldusreformi seaduse alusel sundühinemise ettepaneku saanud omavalitsused pidid 15. maiks korraldama elanike arvamuse väljaselgitamise. Kui omavalitsus seda kohustust ei täitnud, tuli küsitlus korraldada asukohajärgsel maavanemal. 
 
 
Lisainfo:
Kristjan Kenapea
Küsitlust korraldava komisjoni esimees
611 8574
Kristjan.kenapea@harju.maavalitsus.ee
 

Paldiski Spordikeskus läheb suvepuhkusele

Paldiski Spordikeskus teatab,

Spordikeskus on suletud ajavahemikul 01.06.2017 - 27.08.2017.

Ilusat suve!

Liiklus Rae ja Peetri tänaval on avatud

Hea linnaelanik ja külaline!

Alates tänasest, 22 maist, on liiklusele avatud uus Peetri tänava pikenduse lõik. Juhime tähelepanu, et ehitustööd ei ole veel lõppenud. See tähendab, et tegemist on endiselt ehitusplatsiga ning liiklemisel tuleb olla väga ettevaatlik. Samuti ei ole paigaldatud liikluskorraldusvahendeid, mis omakorda tähendab, et igal reguleerimata ristmikul kehtib seni parema käe reegel. Märkide ja muude liikluskorraldusvahendite ilmumisel tuleb juhinduda nendest.

Liikluse avamine tähendab muuhulgas ka seda, et taastub endine liikluskorraldus Rae ja Kivi tänavate ristmikul, kus Rae tänavast saab peatee. Juhinduge hoolega liiklusmärkidest. Samuti taastub endisel kujul bussiliinide marsruut ja kaovad ajutised bussipeatused Pakri tänaval ning Maxima lähedal linnast väljuval suunal.

Teavitame, et Paldiski Linnavalitsus on samas piirkonnas läbi viimas järgmist hanget, mille eesmärk on rajada Lõuna ja Rae tänava ristmikku Scoutspataljoniga ühendav kergliiklustee Rae tänava äärde. Ehitustööde perioodiks on kavandatud 3 kuud alates ehituslepingu sõlmimisest. Lepingu sõlmimine toimub eeldatavalt juunis 2017.

Kuidas lõplikult valmis ehitatud taristut kasutades jõuda kalmistutele või rongijaama, vaata allolevatelt skeemidelt.

Klõpsa skeemil, et näha pilti suuremalt.

Kuidas minna Vene kalmistuleKuidas minna Eesti kalmistuleKuidas minna rongijaama

 

Paldiski linna soojusmajanduse arengukava koostamisest

Koostöös SW Energia OÜ ning Paldiski Linnavalitusega on HeatConsult OÜ koostanud Paldiski linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026. Antud dokumendi alusel on võrguvaldaja prioriteediks kaugküttevõrgu rekonstrueerimine, mis suurendaks süsteemi efektiivsust. Võrgu rekonstrueerimiseks taotletakse toetust KIK-ilt. Lisainvesteeringud katelde uuendamiseks pole vajalikud ning kasutatavad kütused on soojuse tarbehinda silmas pidades soodsad. Vaatamata selle on võrguvaldaja sooviks tarbijale veel soodsama soojusenergia tootmine. Soojuse hinna langetamiseks on vajalik soojustarbimise suurendamine uute potentsiaalsete tarbijate (elamurajoonid, ettevõtted) näol ning toetuse saamisel suitsugaaside kondensaatori paigaldamine. Lisaks eelpool mainitule linnavalitsusel plaanis ka elanikke nõustada seoses hoonete soojussõlmede ja küttesüsteemide korrastamisega ning energiasäästu saavutamisega elamutes (fassaadid, katused, aknad).

Arengukava koostamist rahastas 4250€ ulatuses Ühtekuuluvusfond.

Soojamajanduse arengukava

Projekt: Paldiski Rae/ Rae põik ristmiku – Rae/Kalmistu tänava ristmiku – Kalmistu/Peetri tänava ristmiku – Peetri/Kivi tänava ristmiku vaheline sõidutee


 

Projekt: Paldiski Rae/ Rae põik ristmiku – Rae/Kalmistu tänava ristmiku – Kalmistu/Peetri tänava ristmiku – Peetri/Kivi tänava ristmiku vaheline sõidutee

 _______________________________________________________________________________

Paldiski raudteejaama integreerimine erinevate liikumisviisidega

 Paldiski raudteejaama integreerimine erinevate liikumisviisidega

 _______________________________________________________________________________

PRESSITEADE: PAKRI TUULEPARK TOETAB PALDISKI LINNA TOETUSGRUPI ABIL

Nelja Energia AS asutas koostöös Paldiski linnavalitsusega mittetulundusühingu Paldiski linna toetusgrupp, mille eesmärgiks on linnas tuuleenergia tootmise tuludest arendada ja toetada mittetulunduslikku tegevust. Esimesest toetusvoorust läheb heade projektide olemasolul jagamisele üle 22 000 euro.

Paldiski linnapea Tiit Peedu tervitas mittetulundusühingu Paldiski linna toetusgrupi rajamist ning avaldas erilist heameelt selle üle, et Pakri poolsaarel asuvad tuulikud hakkavad ka linnaelanikele käegakatsutavat kasu tooma. „Soovin tunnustada Nelja Energia algatust toetusgrupi rajamiseks, et toetuste taotlemine ja kasutamine oleks võimalikult avatud ja selge," rääkis Peedu.

Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on Paldiski linna toetusgrupilt oodatud toetusi taotlema kohalikud projektid, mille elluviimisel panustatakse oluliselt Paldiski linna elanike elukeskkonna parandamisesse või täiustamisesse. „Meie jaoks on oluline toetada neid
ettevõtmisi, mida kohalik kogukond tahab ja vajab ning kus nad on valmis teostamisele ka ise kaasa aitama. Eelistatud on projektid, millel on positiivne ajalugu ja perspektiivne tulevik,“ lisas Kruus.

Nelja Energia AS on Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kes toetab olulisi tegevusi ja väärtusi kohtades, kus toodetakse või arendatakse tuuleenergiat. Juba aastaid töötavad Eestis mittetulundusühingud Viru-Nigulas, Hanilas, Noarootsis ja Aseris, mis tuuleenergia toodangust saadud tulu abil edendavad valla majanduslikku, keskkonnaalast, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. Et Nelja Energial on ka Paldiskis Pakri poolsaarel kaks tuuleparki - 8 tuuliku ja 18,4 MW võimsusega Pakri ning 9 tuuliku ja 22,5 MW võimsusega Paldiski tuulepark, siis loodi taoline ühing ka Paldiskisse.

Paldiski linna toetusgrupp saab toetada näiteks energia- ja keskkonnaalaseid projekte, sotsiaalse iseloomuga tegevusi, noorte õpinguid jms. Toetust antakse Paldiski linna haldusterritooriumil asuvatele asutustele, mittetulundusühingutele, seltsingutele ja üksikisikutele eeldusel, et toetatav tegevus leiab laiemat avalikku kasutatust. Samuti peab projekt vastama toetatavatele valdkondadele, mille kohta leiab rohkem infot Paldiski linna kodulehelt: http://paldiski.ee/index.php?id=17405 Esimese taotlusvoorutähtaeg on 1.mai 2016.

_______________________________________________________________________________

Linna uudised

 • Tasuta õigusabi Eestis
Loe edasi
 
 • Paldiski Alexela terminali keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teade
Loe edasi
 • Paldiski kalajahutehase keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teade
Loe edasi
 • Paldiski LNG terminali kai detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest
Loe edasi
 • Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju hindamise (PHAJ KMH) programmi avalikustamisest
Loe edasi
 • Ajutine liikluskorraldus Rae ja Peetri tänavatel kestab kuni 22.maini
 
 
 • Alates 1. juunist 2017 tõusevad jäätmekäitluse hinnad Paldiskis
Loe edasi
 • Õpilasmalev 2017 Paldiskis
Loe edasi
 • Orienteerumispäev Paldiskis
Loe edasi
 • Doonoripäev Paldiskis
Loe edasi
 • STEP-programm - aitame eksinud noored õigele teele
Loe edasi
 • Parima kvaliteediga internetiühendus igasse koju ja kontorisse - registreeru digimaa.ee
Loe edasi
 
 • Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
Loe edasi
 • Laulukonkurss "Paldiski Laululaps 2017" tulemused
Loe edasi
 • Töötukassa seminar erivajadustega inimest tööle võtmise võimalustest
Loe edasi
 • Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Paldiskis alates 01.06.2017
Loe edasi
 • Paldiski linna haldusterritooriumi mandriosa üldplaneeringu eskiisi, lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine
Loe edasi
 • Pakri poolsaarel viiakse läbi Kaitseliidu väljaõpet
Loe edasi
 • Hajaasustuse programm 2017 - Paldiski linnas Väike-Pakri saarel
Loe edasi
 • Eesti Kultuuri Koda käivitab üleriigilise liikumise "Ütle tere!"
Loe edasi
 • Keskkonnaamet teatab Paldiski Põhjasadama kaide rajamise vee erikasutusloa taotluse mentluse raames keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest
Loe edasi
 • Kevadised teetööd Peetri ja Kalmlistu tänavatel toovad kaasa nii ajutisi kui ka alalisi liiklukorralduse muudatusi
Loe edasi
 
 
 • Võta osa konkursist Paldiski Laululaps 2017
Loe edasi
 • SA Harju Ettevõtlus- ja  Arenduskeskuse (HEAK) tegevused aastal 2017
Loe edasi
 • Töö- ja karjäärimess kevad 2017
Loe edasi
 • Teade keskkonnamõju hindamise algatamise kohta seoses Paldiski linnas Rae põik 9 kinnistul asuva mahutipargi laiendamisega
Loe edasi
 • Seminar toetuse taotlemise võimalustest väikelinnades mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele
Loe edasi
 • Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 eelnõu avalikustamine
Loe edasi
 
 • Doonoripäev Paldiskis
Loe edasi
 • Avatud EAS väikeettevõtja arenguprogrammi uued grupid
Loe edasi
 • Teade Leetse tee 20F kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamisest
Loe edasi
 
 • Artikkel Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuselt - "Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?"
Loe edasi
 
 
 
 
 
 •  Riik toetab lasterikkaid peresid
Loe edasi
 
 • Muudatused jäätmeveos alates 1. aprillist 2016
Loe edasi
 
 • Päästeametil on valminud kodanikele mõeldud inforaamat hädaolukorras käitumise kohta
Loe edasi
 
 
 • Droonide lennutamisest Paldiski linnas
Loe edasi
 
 • Vaata Harjumaal tegutsevate kutsetunnistusi omavate korsnapühkijate nimekirja
Loe edasi
 
 
 
 • Eestis on nüüd üks hädaabinumber - 112
Loe edasi

 Muud uudised ja kuulutused 

 Planeeringute teated 

 Planeeringute avalikustamised 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

_______________________


EUROOPA LIIDU FONDIDE POOLT TOETATUD TEGEVUSED PALDISKI LINNAS

_______________________


_______________________


_______________________

Talvise hoolduse eest vastutajad:

Kõnniteed:
Paldiski Linnavalitsuse linnakorralduse osakonna töötaja
Valentina Brovar-Lagunova
5303 7091

Sõiduteed:
Paldiski Linnahoolduse OÜ
Igor Pivovarov
503 7890

 

Viimased uudised

 • 18.07.2017 | Tasuta õigusabi EestisLoe edasi...
 • 22.05.2017 | Paldiski kalajahutehase keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teadeLoe edasi...
 • 15.05.2017 | Regionaalhaigla verekeskus korraldab Paldiskis doonoripäeva!Loe edasi...
 • 24.04.2017 | Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisseLoe edasi...